Varning, Att observera – Sony TA-E1 User Manual

Page 44

Advertising
background image

2

SE

VARNING!

Utsätt inte skivspelaren
för regn och fukt för att
undvika riskerna för brand
och/eller elektriska stötar.

Placera enheten på en
plats med god ventilation.
Placera den inte i
bokhyllan eller i ett skåp.

Att observera

Angående säkerhet

Koppla genast ur nätkabeln från
nätuttaget, om ett främmande föremål eller
vätska skulle råka tränga in
förförstärkaren. Låt en fackkunnig
reparatör besiktiga förförstärkaren innan
den tas i bruk på nytt.

Angående strömförsörjning

• Kontrollera att förförstärkarens

märkspänning stämmer överens med
lokal nätspänning innan förförstärkaren
tas i bruk. Märkspänningen finns
angiven på namnplåten på
förförstärkarens baksida.

• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så

länge stickkontakten sitter i ett nätuttag,
inte ens när strömmen till själva
förförstärkaren slås av.

• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när

förförstärkaren inte ska användas under
en längre tid. Håll i stickkontakten,
aldrig i kabeln, för att koppla ur
nätkabeln.

• Nätkabelbyte får endast genomföras av

en fackkunnig reparatör.

Angående placering

• Placera förförstärkaren på en plats med

tillräckligt god ventilation för att
undvika att förförstärkarens inbyggda
delar överhettas och för att förlänga
förförstärkarens livslängd.

• Placera inte förförstärkaren nära en

värmekälla eller på en plats där den kan
utsättas för solljus, damm eller
mekaniska stötar.

• Placera ingenting ovanpå förförstärkaren

som kan blockera
ventilationsöppningarna och orsaka fel.

Angående drift

Se till att strömmen är avslagen och
nätkabeln urkopplad innan någon annan
produkt ansluts till förförstärkaren.

Angående rengöring

Använd en mjuk trasa som fuktats lätt i
mild diskmedelslösning till att rengöra
höljet, framsidan och reglagen. Använd
inte någon typ av slippasta, skurpulver
eller lösningsmedel, som t.ex. alkohol eller
bensin.

Rådfråga affären där förförstärkaren
köptes, eller Sonys lokala
återförsäljare, om du råkar ut för
svårigheter eller vill ställa frågor som
inte besvaras i denna bruksanvisning.

Advertising