ידי לע תוכמתנ הלעפה תוכרעמ dell poweredge תוכרעמ – Dell PowerEdge R630 User Manual

Page 14

Advertising
background image

ידי לע תוכמתנ הלעפה תוכרעמ

Dell PowerEdge תוכרעמ

.dell.com/ossupport האר ,תוכמתנ הלעפהה תוכרעמל עגונב רתויב ינכדעה עדימל

____________________

.תורומש תויוכזה לכ .© 2013 Dell Inc

.Dell Inc לש רחסמ ינמיס םה DELL לש וגולהו Dell™ :הז ךמסמב םירכזומה רחסמ ינמיס

2013 - 11

Advertising