Olulised ettevaatusabinõud – Samsung SC7840 User Manual

Page 24

Advertising
background image

ET-1

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege hoolikalt kõiki instruktsioone. Enne sisse lülitamist veenduge, et vooluvõrgu

pinge vastaks tolmuimeja põhjal olevas passis nõutud pingele.

2. HOIATUS: Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märg.

Ärge kasutage tolmuimejat vee imemiseks.

3. Kui töötamise juures viibivad lapsed, vajavad nad kindlat järelvalvet. Ärge lubage tol-

muimejat mänguasjana kasutada. Ärge laske tolmuimejal kunagi järelvalveta töötada.
Kasutage tolmuimejat ainult käesolevas juhendis ettenähtud viisil.

4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmukotita. Tühjendage tolmukott enne selle lõplikku

täitumist, et säilitada masina efektiivsus.

5. Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, hõõguva tuha või sigaretikonide kor-jamiseks.

Hoidke tolmuimeja eemal ahjudest ja muudest küttekehadest.
Kuumus võib seadme plastmassosi deformeerida või nende värvi muuta.

6. Vältige tolmuimejaga jäikade teravate esemete üles korjamist, sest need võivad rikku-

da tolmuimeja osi. Ärge seiske tolmuimeja vooliku peal. Ärge asetage voolikule
raskusi Ärge blokeerige imemis- või väljalaskeava.

7. Enne vooluvõrgust välja tõmbamist lülitage masin korpusest välja. Enne tolmukoti või

tolmumahuti vahetamist tõmmake tolmuimeja pistik pistikupe-sast välja. Kahjustuste
vältimiseks tõmmake pistik välja, haarates pistikust, mitte juhtmest.

8. Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata.

9. Antud toodet ei soovitata kasutada väikestel lastel ja vanuritel ilma järelvalveta. Palun

veenduda, et juhtimine on viidud läbi vastutusvõimelise isiku poolt. Veenduge, et
toote kasutamine on kasutajale ohutu.
Lapsi tuleb informeerida, et antud toode ei ole mänguasi.

10. Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitatav.

11. Kui tolmuimeja ei tööta korralikult, ühendage tolmuimeja vooluvõrgust välja ning võtke

ühendust volitatud hooldusesindajaga.

12. Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama tootja või hooldusesindaja või

sarnase kvalifikatsiooniga isik, et vältida õnnetusi.

13. Ärge kandke tolmuimejat voolikust kinni hoides.

Kasutage selleks tolmuimeja küljes olevat käepidet.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:56 PM Page 24

Advertising
This manual is related to the following products: