Darbs ar putekπusìcîju – Samsung SC7840 User Manual

Page 48

Advertising
background image

LV-3

2

DARBS AR PUTEKπUSÌCîJU.

2-1 STRÅVAS VADS

2-2 ON/OFF SLîDZIS

PIEZ±ME:

Izvilkt kontaktu no kon-
taktligzdas vajadzïtu,
turot aiz kontakta, nevis
velkot aiz vada, to neva-
jadz¥gi nestiepjot.

2-3 Jaudas kontroles regulators

1) Korpusa vad¥bas regulators

MIN = Viegliem audumiem, piem., tilla aizkariem
MAX = CietÇm gr¥dÇm un ∫oti net¥riem paklÇjiem

2) Distances vad¥ba regulators

InfrasarkanÇ vad¥ba

Nospiediet Jaudas kontroles pogu atkÇrtoti lai izvïlïtos vajadz¥go rež¥mu

(STOP MIN MID MAX)

Piez¥me :

Ja scïjs nestrÇdÇ no roktura vad¥bas, var izmantot vad¥bu uz korpusa.

2-4 GAISA KONTROLE

Lai samazinÇtu ieskšanu, kad tiek t¥r¥tas drapïrijas, mazi paklÇji¿i un
citi viegli audumi, slidinÇt gaisa ventili, l¥dz atvïrums ir l¥dz galam va∫Ç.

Jaudas kontrole

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 48

Advertising
This manual is related to the following products: