Svarbios apsauginñs priemonñs – Samsung SC7840 User Manual

Page 35

Advertising
background image

LT-1

SVARBIOS APSAUGINñS PRIEMONñS

1. Atidžiai perskaitykite visà instrukcijà. Prieš ∞jungdami aparatà ∞sitikinkite, jog jsð elek-

tros šaltinio ∞tampa sutampa su nurodyta ant siurblio apaãioje esanãios charakteris-
tikð plokštelòs.

2. DñMESIO : Nenaudokite siurblio kuomet kilimas ar grindys drògnos.

Nenaudokite siurblio vandeniui susiurbti.

3. Btinas ypatingas dòmesys,kuomet prietaisà naudoja vaikai arba jie yra

šalia.Negalima leisti, kad siurblys btð naudojamas kaip žaislas. Niekada nepalikite
siurblio veikti be jokios priežiros. Naudokite siurbl∞ tik tais tikslais, kurie aprašyti šioje
instrukcijoje.

4. Nenaudokite siurblio be dulkið maišelio (dulkið talpyklos). Ištuštinkite dulkið talpyklà

pilnai tam, kad užtikrintumòte aukšãiausià darbo našumà.

5. Nenaudokite siurblio susiurbti degtukus, deganãias žarijas ar cigareãið

pelenus.Laikykite siurbl∞ atokiai nuo viryklòs ar kitð šildymo ∞renginið.
Karštis gali deformuoti arba iškraipyti plastikines prietaiso detales.

6. Venkite naudodamiesi siurbliu kartu imti aštrius daiktus, nes galite pažeisti jo atskiras

dalis. Nestovòkite ant aparato siurbimo žarnos.
Neapkraukite aparato siurbimo žarnos. Neblokuokite siurbimo ir oro išptimo angð.

7. Prieš išjungdami siurbl∞ iš elektros šaltinio, išjunkite ant siurblio korpuso esant∞

jungikl∞. Prieš keisdami dulkið maišel∞ ar dulkið talpyklà, išjunkite siurbl∞ iš elektros
šaltinio. Noròdami išvengti pažeidimð, išjungdami imkite už paãio kištuko, o ne
traukite laidà.

8. Prieš valant arba techniškai apžirint prietaisà, ištraukite kištukà iš elektros šaltinio.

9. Šis prietaisas nòra skirtas naudoti vaikams ar ligotiems žmonòms be priežiros

išskyrus tuos atvejus, kai jie yra atitinkamai prižirimi asmens, kuris garantuotð, kad
prietaisu naudojamasi saugiai.

10. Nerekomenduojama naudoti elektros prailginimo laido.

11. Jei jsð siurblys veikia blogai, išjunkite j∞ iš elektros tinklo ir pasikonsultuokite su

∞galiotu aptarnavimo atstovu.

12. Jei elektros laidas pažeistas, tam, kad btð išvengta pavojaus, jis turi bti pakeistas

gamintojo, ∞galioto agento arba kvalifikuoto aptarnavimo meistro.

13. Neneškite siurblio laikydami j∞ už siurbimo žarnos.

Naudokitòs ant siurblio korpuso esanãia rankena.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 35

Advertising
This manual is related to the following products: