Konvektion matlagning, Svensk a – Sharp R-92STW Four à micro-ondes combiné User Manual

Page 179

Advertising
background image

SVENSK

A

KONVEKTION

MATLAGNING

Din ugn kan användas som en konventionell ugn med hjälp av konvektionsfunktionen och 10 förinställda ugnstem-
peraturer. Förvärmning rekommenderas för bättre resultat. Temperaturen kan väljas från 140°C till 230°C i 10°C steg.

Tryck på knappen KONVEKTION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ugnstemperatur (°C)

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

Exempel 1: Att laga mat med förvärmning
Anta att du vill förvärma till 200°C och tillaga i 25 minuter vid 200°C.

1. Tryck på knappen KONVEKTION en

gång. 140 och temperaturindikatorn
blinkar på displayen och
konvektionsindikatorn tänds.

x1

2. Ange önskad

förvärmningstemperatur genom att
trycka på KONVEKTION-knappen
(6 gånger)

x6 eller vrid på

INSTÄLLNING-ratten tills displayen
visar 200.

3. Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-

knappen (

) för att

bekräfta temperaturen.

140

200

200

4. Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-

knappen (

) en gång

till för att starta förvärmningen. När
förvärmningstemperaturen har uppnåtts
hörs ljudsignalen två gånger för att
påminna dig om att lägga maten i ugnen.
Den aktuella temperaturen blinkar i
displayen.

5. Öppna luckan, placera maten i

ugnen och stäng luckan. Använd
INSTÄLLNING-ratten för att mata in
tillagningstiden (25 minuter).

6. Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-

knappen (

) för att

starta tillagningen.

Displayen kommer att räkna ner
genom den inställda tillagningstiden.
Konvektionsindikatorn blinkar.

200

25:00

25:00

Exempel 2: Att laga mat utan förvärmning
Anta att du vill laga mat vid 230°C i 20 minuter.

1. Öppna luckan, placera maten i

ugnen och stäng luckan. Tryck
KONVEKTION en gång.
140 och temperaturindikatorn
blinkar på displayen och
konvektionsindikatorn tänds.

x1

2. Ange önskad temperatur

genom att trycka på
KONVEKTION-knappen
(9 gånger)

x 9 eller

vrid på INSTÄLLNING-
ratten tills displayen
visar 230.

3. Tryck på

START/+30sek/
BEKRÄFTA-
knappen
(

)

för att bekräfta
temperaturen.

4. Använd

INSTÄLLNING-
ratten för att
mata in tillag-
ningstiden (20
minuter).

5. Tryck på

START/+30sek/
BEKRÄFTA
-
knappen
(

)

för att starta
tillagningen.

140

230

230

20:00

20:00

Observera:
1.
Tillagningstiden kan inte matas in förrän förvärmningstemperaturen uppnås. Om temperaturen uppnås, måste luckan

öppnas för att mata in tillagningstiden.

2. Konvektionsvärmaren stannar automatiskt, om det inte matas in någon tillagningstid inom 5 minuter. Ljudsignalen hörs

fem gånger för att påminna och lysdioderna kommer att visa tiden, om klockan har ställts in. Om klockan inte har ställts in,
kommer displayen endast att visa "0:00".

3. När ugnen förvärmer ska den roterande tallriken vara i ugnen. Under förvärmning och konvektionsmatlagning, kommer

du att höra kylfl äkten slå av och på. Detta är helt normalt och kommer inte att påverka matlagningen.

4. Livsmedelstillverkarens anvisningar är bara en riktlinje, så tillagningstiderna kan behöva justeras.

Du kan upptäcka rök eller att det luktar bränt när du använder konvektion för första gången. Detta är normalt och inte ett tecken på
att ugnen är ur funktion. För att undvika detta problem, när du första gången använder ugnen, värm ugnen utan mat i 20 minuter på
grill och sedan på konvektion på 230ºC.

VIKTIGT: Under drift, så att rök och lukt skingras, öppna ett fönster eller slå på köksventilationen. Se till att det inte fi nns någon mat i ugnen.

VARNING:

Luckan, ytterhöljet, ugnsutrymmet och tillbehör blir mycket heta under drift. Se till att undvika
brännskador genom att använda tjocka ugnshandskar.

SE-21

5.

Advertising
This manual is related to the following products: