Andra praktiska funktioner – Sharp R-92STW Four à micro-ondes combiné User Manual

Page 180

Advertising
background image

ANDRA PRAKTISKA FUNKTIONER

1. SEKVENSTILLAGNING
Denna funktion tinar snabbt upp maten samtidigt som du kan välja en lämplig upptiningsperiod, beroende på typ av mat. Följ
exemplet nedan för information om hur du använder denna funktion. Tidsintervallet är 0:10 - 99:50. Denna funktion gör att du
kan laga mat med upp till 2 olika stadier som kan omfatta manuell tilagningstid och läge och/eller tidupptining samt viktupp-
tiningsfunktion. Väl programmerad fi nns det ingen anledning att störa tillagningen eftersom ugnen automatiskt går vidare till
nästa steg. Ljudsignalen hörs en gång efter den första sekvensen. Om ett steg är upptining bör det vara i den första sekvensen.
OBS: Automenyn kan inte anges som en av fl era sekvenser.
Exempel: Om du vill tina maten i 5 minuter, sedan laga mat med P80 mikrovågseff ekt i 7 minuter. Stegen är följande:

- 1. Tryck på knappen VIKTUPPTINING/TIDUPPTINING

två gånger i LED-displayen visas dEF2.

- 2. Ange upptiningstiden genom att vrida INSTÄLLNING-ratten tills displayen visar "5:00" minuter.

- 3. Tryck på MIKROVÅGSEFFEKTNIVÅ-knappen (

) en gång.

- 4. Mata in eff ekten genom att trycka på knappen MIKROVÅGSEFFEKTNIVÅ

en gång till för P80 eller vrid INSTÄLL-

NING-ratten för att välja mikrovågseff ekt till P80.

- 5. Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

)för att bekräfta inställningen.

- 6. Ange tillagningstiden genom att vrida INSTÄLLNING-ratten tills displayen visar "07:00" minuter.

- 7. Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

) för att starta tillagningen.

2. +30 sek FUNKTION (Direkt start)

START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

) tillåter dig att använda de två följande funktionerna:

a. Direkt start
Du kan direkt börja laga mat på P100 mikrovågseff ekt i 30 sekunder genom att trycka på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

).

Tillagningen startar omedelbart, medan varje gång du trycker på knappen ökar tillagningstiden med 30 sekunder.
b. Förlänga tillagningstiden
Du kan förlänga tillagningstiden under manuell, grilla, konvektion, kombimatlagning och tidupptining i multiplar om 30 sekunder om
START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

) trycks in medan ugnen är i gång. Under viktupptining och automenyfunktion

och sekvensmatlagning, kan tillagningstiden inte ökas genom att trycka på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

).

OBS: Tillagningstiden kan förlängas med maximalt 95 minuter.
3. FÖRDRÖJD START
FÖRDRÖJD START-matlagning gör att du kan programmera ugnen att starta matlagningen vid en tidpunkt senare under
dagen.
Före inställning, se till att klockan är inställd på rätt tid på dygnet.
Exempel:
Följ exemplet nedan för start av mikrovågsugnen automatiskt vid en senare tidpunkt. Den maximala tidsfördröjningen är 23
timmar och 59 minuter.)
- 1) Tryck på knappen MIKROVÅG (

) en gång och vrid INSTÄLLNING-ratten för att välja mikrovågseff ektnivån till P80.

- 2) Tryck på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

) för att bekräfta inställningen.

- 3) Ange tillagningstiden genom att vrida INSTÄLLNING-ratten tills displayen visar "07:00" minuter.
Efter ovanstående steg, tryck inte på START/+30sek/BEKRÄFTA-knappen (

).

4. BARNSPÄRR:
Används för att förhindra oövervakad drift av ugnen av små barn.
a. För att ställa in BARNSPÄRR:
Tryck och håll nere STOPP-knappen i 3 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. På displayen tänds låsindikatorn:
b. För att avbryta BARNSPÄRR:
Tryck och håll nere STOPP-knappen i 3 sekunder tills en lång ljudsignal hörs. Låsindikatorn försvinner.

4) Tryck på

–knappen

en gång. Displayen visar “0:00”

med

timmen

blinkande.

–ratten för att ställa in antal timmar till start.

–ratten för att ställa in antal minuter till start.

startar när nedräkningen kommit till “0:00”.

- 9) Nedräkning börjar i displayen. Ugnen

- 7) Vrid på

- 5) Vrid på

-

KLOCKINSTÄLLNING/FÖRDRÖJD START

KLOCKINSTÄLLNING/FÖRDRÖJD START

INSTÄLLNING

INSTÄLLNING

(

)

(

)

(

)

knappen for å bekrefte innstillingene for forsinket start.

- 8) Trykk på

START/+30sek/BEKRÄFTA-

-knappen ogminuttene blinker.

- 6) Trykk på

SE-22

Advertising
This manual is related to the following products: