Swarovski Optik CL Pocket User Manual

Page 40

Advertising
background image

79

DE

78

DE

Garanti Sv

Du har nu införskaffat ett optiskt instrument från SWAROVSKI

OPTIK av högsta kvalitet, för vilket en världsomfattande garanti

på 10 år gäller från inköpsdatum enligt följande villkor:

Om det framkommer defekter gällande material och/eller fram-

ställingsfel, täcker vi materialkostnaderna för hela garantitiden.

Vi förbehåller oss i dessa fall rätten att reparera, ersätta hela in-

strumentet eller defekta delar såsom det passar oss bäst. De fem

första åren ersätter vi både material och arbetskostnader.

Genom denna garanti begränsas inte de lagliga rättigheterna.

Då produkturvalet förändras förbehåller vi oss rätten att repa-

rera defekta instrument eller ersätta dem med andra av lika

värde.

Vi tar inget ansvar för reparationer utförda av en av oss icke-

auktoriserad verkstad, inte heller för skador uppkommna genom

felaktigt bruk, inte heller för direkta eller indirekta skador som

uppkommit genom defekter hos instrumentet. Garantin gäller

inte heller de delar som slits på naturlig väg, såsom ögonmusslor,

bärremmar, fodral, ytbeläggning, etc.

Garantin är i kraft endast då detta garantibevis blivit korrekt

daterat, stämplat och underskrivet av en auktoriserad återförsäl-

jare på försäljningsdagen.

I garantifall och för service och/eller underhåll lämna in in-

strumentet till en auktoriserad SWAROVSKI OPTIK återförsäljare

tillsammans med detta garantibevis eller skicka dem, gratis, di-

rekt till vår adress. Instrument som skickats utan garantibevis

repareras och faktureras kunden. Den försäkrade återförsändel-

sen (leveranssättet är upp till oss), är gratis då garantin täcker

reparationerna, i annat fall faktureras de kunden. För leverans

utomlands faktureras eventuella tullavgifter och kostnader mot-

tagaren.

Garantin är given av SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österrike.

Myndighetsområdet är Innsbruck; Österrikisk lag gäller.

Gällande andra garantier (oberoende av om lagliga eller frivil-

liga) i olika länder, måste dessa uppfyllas av resp. importör eller

auktoriserad återförsäljare. SWAROVSKI OPTIK KG, Absam,

Österrike, kan acceptera ansvar enbart då legal skyldighet att

göra så existerar.

Om instrumentet inte importerats av leg. importör förbehäller vi

oss rätten att fakturera behandlingskostnaderna till fullt belopp.

78

takuu FI

Olet hankkinut todella laadukkaan SWAROVSKI OPTIKin

tuotteen, jolla ostopäivästä lukien on 10 vuoden kansainvälinen

takuu seuraavien takuuehtojen mukaisesti:

Jos laitteessa ilmenee materiaali/työ virhe, SWAROVSKI OPTIK

KG vastaa materiaalikustannuksista takuun koko voimassaoloajan.

Kyseisissä tapauksissa SWAROVSKI OPTIK KG varaa oikeuden

joko korjata tai vaihtaa laite tai viallinen osa harkintansa mukaan.

Ensimmäisten viiden takuuvuoden ajan Swarovski vastaa sekä

materiaali että työkustannuksista.

Tämä takuu ei rajoita lainmukaisia takuuvelvollisuuksia.

Tapauksissa, joissa tuotevalikoima on muuttunut, SWAROVSKI

OPTIK KG varaa oikeuden joko korjata viallinen laite tai vaihtaa se

samanarvoiseen tuotteeseen.

SWAROVSKI OPTIK KG ei ota mitään velvoitteita korjauksista,

jos kyseessä ei ole SWAROVSKI OPTIK KG:n valtuuttama kor-

jaaja, eikä vioista jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä

eikä myöskään laitevian aiheuttamasta suorasta tai epäsuorasta

vahingosta. Lisäksi takuu ei koske osia, jotka käytössä altistu-

vat normaalille kulumiselle, esim. okulaarit, kantohihna, laukku,

pintamateriaali jne.

Takuu on voimassa vain jos valtuutettu myyjä on ostopäivänä

täyttänyt takuukortin asianmukaisesti: tuotenumero, päiväys,

myyjän leima.

Takuu ja muiden korjausten ja/tai huoltojen yhteydessä esitä tämä

takuukortti valtuutetulle SWAROVSKI OPTIK myyjälle tai toimita

laite rahtivapaasti suoraan meille. Jos laite toimitetaan korjauk-

seen/huoltoon ilman takuukorttia, laite korjataan ja kulut veloite-

taan asiakkaalta. Jos kyseessä on takuukorjaus laite lähetetään

takaisin vakuutettuna (toimitustapa on Swarovskin päätettävissä)

veloituksetta, muutoin lähetyskulut veloitetaan asiakkaalta. Ulko-

maan lähetyksissä mahdolliset tulli- ja verokulut veloitetaan

vastaanottajalta.

Takuun myöntäjä on SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Itävalta.

Oikeudenkäyttöpaikka on Innsbruck; Itävallan lakien mukaisesti.

Jos yksittäisissä maissa myönnetään muita takuita tai va-

kuuksia (lainmukaisia tai vapaaehtoisia), niistä on vastuussa

maahantuoja tai valtuutettu jälleenmyyjä. SWAROVSKI OPTIK

KG, Absam, Itävalta si-toutuu vastuuseen ainoastaan kun lakien

mukaiset velvoitteet ovat olemassa.

Jos laite ei ole Suomessa valtuutetun maahantuojan maahan-

tuontia, pidätämme oikeuden veloittaa korjauksesta syntyneet

käsittelykustannukset täysimääräisenä.

79

Advertising