LG 42LS3400 User Manual

Page 102

Advertising
background image

6

SK

SL

OV

EN

ČIN

A

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

y

y

Nerozoberajte, neopravujte ani nijako neupravujte produkt sami.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
V prípade potreby preskúšania, kalibrácie alebo opravy produktu kontaktujte ser-
visné stredisko.

y

y

Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií, produkt okamžite odpojte od zdroja
napájania a kontaktujte miestne servisné stredisko.

y

- Produkt bol vystavený nárazu

y

- Produkt sa poškodil

y

- Do produktu sa dostali cudzie predmety

y

- Z produktu uniká dym alebo nezvyčajný zápach
Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

y

y

Ak nebudete produkt dlhší čas používať, odpojte napájací kábel od produktu.
Usadený prach by mohol spôsobiť požiar a narušenie izolácie by mohlo spôsobiť
únik elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

y

y

Na zariadenie nesmie nič kvapkať ani prskať a nesmú sa naň umiestňovať pred-
mety naplnené tekutinou, napríklad vázy.

Advertising