Pilot zdalnego sterowania, Przestroga – LG 42LS3400 User Manual

Page 71

Advertising
background image

19

PL

POLSKI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania.

Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.

W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z

oznaczeniami i na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknąć pokrywę komory baterii.

W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.

PRZESTROGA

y

Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.

Pilota należy kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.

Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia

zużycia energii.

Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub cyfrowej.
Wyświetlanie przewodnika po programach.

INFO

Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i ustawie-

niach ekranu.

Zmiana proporcji obrazu.

Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Dostęp do listy zapisanych programów.
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
Przejście do głównych menu.
Przejście do najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Przyciski nawigacji

(w górę/w dół/w

lewo/w prawo)

Przewijanie pozycji menu i ustawień.

Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do try-

bu oglądania telewizji.
Wyświetlenie listy ulubionych kanałów.

AD

Włączanie i wyłączanie funkcji opisu dźwiękiem.

PAGE

Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.

1

Kolorowe przyciski Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

( : czerwony, : zielony, : żółty,

: niebieski)

Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z prefe-

rencjami.

Przyciski sterowania

(

)

Upravljanje menijima MOJI MEDIJUMI ili SIMPLINK kom-

patibilnim uređajima (USB, SIMPLINK).

2

PRZYCISKI

TELETEKSTU

Te przyciski służą do obsługi teletekstu.

LIST

Q.VIEW

TV/RAD

ENERGY

SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P

A

G

E

LIST

Q.VIEW

TV/RAD

ENERGY

SAVING

RATIO

SETTINGS

GUIDE

Q.MENU

INFO

FAV

MUTE

P

A

G

E

P

AD

P

EXIT

EXIT

2

1

Advertising