Dell Axim X50 User Manual

Dell, Axim

Advertising
background image

Dell

Axim

X50

Features

Merkmale | Funzioni | Właściwości

CAUTION:

Before you set up and operate your Dell

device, read and follow the safety
instructions in your device

Owner’s

Manual.

1.

touch screen

2.

microphone

3.

infrared sensor

4.

power button

5.

wireless light

6.

reset stylus (extended)

7.

CompactFlash card slot

8.

Secure Digital memory card slot

9.

audio connector

10.

lanyard hook

11.

lock button

12.

reset button

13.

wireless on/off button

14.

record button

15.

battery cover

16.

battery cover lock

17.

cradle/sync cable connector

18.

Home button

19.

Inbox button

20.

navigator button

21.

Contacts button

22.

Calendar button

VORSICHT:

Bevor Sie Ihr Dell

-Geräte aufstellen und

einrichten, lesen Sie unbedingt die
Sicherheitshinweise im
Benutzerhandbuch.

1.

Touchscreen

2.

Mikrofon

3.

Infrarotsensor

4.

Netzschalter

5.

Wireless-Anzeige

6.

Reset Stift (erweitert)

7.

CompactFlash-Kartensteckplatz

8.

Secure-Digital-
Speicherkartensteckplatz

9.

Audioanschluss

10.

Bändselhaken

11.

Verriegelung

12.

Reset

13.

Wireless EIN/AUS

14.

Aufnahmetaste

15.

Akkuabdeckung

16.

Akkuabdeckungverriegelung

17.

Anschluss für Dockingstation-
/Synchronisationskabel

18.

Home

19.

Posteingang

20.

Navigation

21.

Kontakte

22.

Kalender

ATTENZIONE:

Prima di installare ed utilizzare il palmare
Dell

, leggere e seguire le istruzioni di

sicurezza nel

Manuale del proprietario

del palmare.

1.

schermo a sfioramento

2.

microfono

3.

sensore infrarossi

4.

pulsante di alimentazione

5.

indicatore senza fili

6.

stilo di reimpostazione (estesa)

7.

slot della scheda CompactFlash

8.

slot della scheda di memoria Secure
Digital

9.

connettore audio

10.

gancetto

11.

pulsante di blocco

12.

pulsante di reimpostazione

13.

pulsante di attivazione/disattivazione
funzionalità senza fili

14.

pulsante di registrazione

15.

coperchio della batteria

16.

chiusura del coperchio della batteria

17.

connettore per supporto da
tavolo/cavo di sincronizzazione

18.

pulsante Pagina iniziale

19.

pulsante Posta in arrivo

20.

pulsante di navigazione

21.

pulsante Contatti

22.

pulsante Calendario

PRZESTROGA:

Przed skonfigurowaniem i uruchomieniem
urządzenia firmy Dell

należy przeczytać i

zastosować się do instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa w Instrukcji użytkownika
urządzenia.

1.

ekran dotykowy

2.

mikrofon

3.

czujnik podczerwieni

4.

przycisk zasilania

5.

lampka połączenia bezprzewodowego

6.

rysik resetu (wysunięty)

7.

gniazdo karty CompactFlash

8.

gniazdo karty pamięci Secure Digital

9.

złącze audio

10.

zaczep paska

11.

przycisk blokowania

12.

przycisk resetowania

13.

przełącznik łączności bezprzewodowej

14.

przycisk zapisu dźwięku

15.

pokrywa akumulatora

16.

blokada pokrywy akumulatora

17.

złącze (dolna część) stacji
bazowej/kabla synchronizacyjnego

18.

przycisk strony głównej

19.

przycisk skrzynki odbiorczej

20.

przycisk nawigacji

21.

przycisk kontaktów

22.

przycisk kalendarza

w w w . d e l l . c o m

|

s u p p o r t . d e l l . c o m

NOTICE: Do not connect your device
to the computer until the instructions
prompt you to do so.

1. Remove the battery cover.
2. Install the battery.
3. Replace the battery cover and lock it.
4. The device will turn on immediately.

Turn off the device by pressing the
power button.

5. Connect the AC adapter and charge

the device for at least 8 hours for the
first charge.

NOTICE: To avoid damaging the
connector, perform the following
step before pulling the connector out
of the device.

6. After the battery is charged, press the

two buttons on the sides of the
connector to release the self-lock
structure and remove the AC adapter.

7. Press the power button and follow the

instructions on the screen.

HINWEIS: Schließen Sie Ihr Gerät
erst dann an den Computer an, wenn
Sie dazu aufgefordert werden.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des

Akkufachs.

2. Installieren Sie den Akku.
3. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder

an und verriegeln Sie sie.

4. Das Gerät wird sich daraufhin sofort

einschalten. Schalten Sie das Gerät
durch Drücken des Netzschalters aus.

5. Schliessen Sie den Netzadapter an und

laden Sie das Gerät beim ersten Mal
mindestens 8 Stunden lang.

HINWEIS: Bevor Sie den Anschluss
aus dem Gerät ziehen, führen Sie
den nächsten Schritt durch, um
Schäden zu vermeiden.

6. Nachdem der Akku geladen ist,

drücken Sie die zwei Schalter an den
Seiten des Anschlusses, um die
Selbstverriegelung zu lösen und den
Netzadapter zu entfernen.

7. Betätigen Sie den Netzschalter und

folgen Sie anschließend den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

AVVISO: Non collegare il palmare al
computer finché le istruzioni non
richiedano di farlo.

1. Rimuovere il coperchio della batteria.
2. Installare la batteria.
3. Ricollocare il coperchio della batteria e

chiuderlo.

4. Il palmare si accende immediatamente.

Spegnere il palmare premendo sul
pulsante di alimentazione.

5. Collegare l'adattatore c.a. e caricare il

palmare per almeno 8 ore per la prima
ricarica.

AVVISO: Per evitare danni al
connettore, eseguire la procedura
seguente prima di estrarre il
connettore dal palmare.

6. Dopo che la batteria si è ricaricata,

premere i due pulsanti sui lati del
connettore per sbloccare la struttura di
bloccaggio automatico e rimuovere
l'adattatore c.a..

7. Premere il pulsante di alimentazione e

seguire le istruzioni visualizzate.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy
podłączać do komputera, dopóki nie
pojawi się odpowiednie polecenie.

1. Zdejmij pokrywę akumulatora.
2. Zainstaluj akumulator.
3. Załóż pokrywę akumulatora i zablokuj ją.
4. Urządzenie natychmiast się włączy.

Wyłącz urządzenie naciskając przycisk
zasilania.

5. Podłącz zasilacz prądu zmiennego i za

pierwszym razem ładuj urządzenie przez
co najmniej 8 godzin.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia
złącza, przed wyjęciem złącza z
urządzenia należy wykonać następującą
czynność.

6. Po naładowaniu akumulatora naciśnij dwa

przyciski z boków złącza i zwolnij
automatyczną blokadę, a następnie
wyjmij złącze zasilacza prądu zmiennego.

7. Naciśnij przycisk zasilania i postępuj

zgodnie z poleceniami na ekranie.

NOTICE: Do not connect your device
to the computer until the instructions
prompt you to do so.

After the battery is fully charged, press
the power button and follow the on-
screen instructions to complete the initial
setup. Then use ActiveSync to
synchronize the data on your device with
the data on your computer.

1. Insert the

Dell Companion CD.

2. Click Getting Started and click

Start Here.

3. Install and configure Microsoft Outlook

only if it is not already installed and
configured on your computer and you
do not have a more recent version.

4. Click Install ActiveSync, click Install,

and follow the instructions on the
screen.

5. When prompted, use the instructions

on the reverse side of this setup guide
to connect your device to the
computer.

See

ActiveSync Help on your computer

for more information.

HINWEIS: Schließen Sie Ihr Gerät
erst dann an den Computer an, wenn
Sie dazu aufgefordert werden.

Nachdem der Akku völlig geladen ist,
betätigen Sie den Netzschalter und
folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um das ursprüngliche Setup
abzuschließen. Daraufhin verwenden Sie
Microsoft ActiveSync, um die Daten auf
Ihrem Gerät mit den Daten auf Ihrem
Computer zu synchronisieren.

1. Legen Sie die

Dell Companion CD ein.

2. Klicken Sie auf Zum Einstieg und dann

auf Starten Sie hier.

3. Installieren und konfigurieren Sie

Microsoft Outlook nur dann, wenn es
nicht schon auf Ihrem Computer
installiert oder konfiguriert ist und Sie
keine neuere Version haben.

4. Klicken Sie auf Install ActiveSync

(ActiveSync installieren), auf Install
(Installieren), und folgen Sie dann den
Anleitungen auf dem Bildschirm.

5. Falls aufgefordert, folgen Sie den

Anweisungen auf der Rückseite der
Setup-Hilfe, um Ihr Gerät an Ihrem
Computer anzuschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der
Online-Hilfe zu

ActiveSync auf Ihrem

Computer.

AVVISO: Non collegare il palmare al
computer finché le istruzioni non
richiedano di farlo.

Dopo che la batteria si è ricaricata
completamente, premere il pulsante di
alimentazione e seguire le istruzioni
visualizzate per completare l'installazione
iniziale. Quindi, utilizzare ActiveSync per
sincronizzare i dati nel palmare con quelli
del computer.

1. Inserire il CD

Dell Companion.

2. Fare clic su Procedure preliminari e su

Procedure preliminari.

3. Installare e configurare Microsoft

Outlook solo se non è già installato e
configurato nel computer e se non si
dispone di una versione più recente.

4. Fare clic su Install ActiveSync (Installa

ActiveSync), poi su Install (Installa) e
seguire le istruzioni visualizzate.

5. Quando richiesto, utilizzare le istruzioni

sul lato opposto della guida di
installazione per collegare il palmare al
computer.

Per maggiori informazioni, consultare la
Guida in linea di ActiveSync nel
computer.

OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie należy
podłączać do komputera, dopóki nie
pojawi się odpowiednie polecenie.

Po całkowitym naładowaniu akumulatora
naciśnij przycisk zasilania i postępuj zgodnie
z poleceniami na ekranie, aby zakończyć
początkową konfigurację. Następnie użyj
aplikacji ActiveSync, aby zsynchronizować
informacje pomiędzy komputerem a
urządzeniem.

1. Włóż dysk CD Dell Companion.
2. Kliknij opcje Getting Started (Szybki

start) i Start Here (Zacznij tutaj).

3. Zainstaluj i skonfiguruj program Microsoft

Outlook, o ile nie został on już
zainstalowany i skonfigurowany na
komputerze i nie masz nowszej wersji.

4. Kliknij opcję Install ActiveSync

(Zainstaluj program ActiveSync), kliknij
polecenie Install (Zainstaluj), a następnie
postępuj zgodnie z poleceniami na
ekranie.

5. Po wyświetleniu monitu skorzystaj z

instrukcji umieszczonej na odwrotnej
stronie niniejszej instrukcji konfiguracji,
aby podłączyć urządzenie do komputera.

Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w systemie pomocy programu
ActiveSync na komputerze.

0T6047A00

3

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

2

1

4

You must first charge the battery for at least 8 hours.

Sie müssen zuerst den Akku mindestens 8 Stunden lang aufladen.
È necessario prima caricare la batteria per almeno 8 ore.
Najpierw należy przez co najmniej 8 godzin ładować akumulator.

1

Install the Microsoft

®

ActiveSync

®

Program

Installieren Sie das Programm Microsoft

®

ActiveSync

®

.

Installazione del programma Microsoft

®

ActiveSync

®

.

Zainstaluj program Microsoft

®

ActiveSync

®

.

2

Advertising