Υπολογιστής mini tower – Dell OptiPlex GX620 User Manual

Page 167

Advertising
background image

Συνοπτικός οδηγός

167

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο, τραβήξτε το από το φις και όχι από το ίδιο το

καλώδιο. Ορισµένα καλώδια διαθέτουν φις µε γλωσσίδες ασφάλισης. Όταν αποσυνδέετε αυτόν τον τύπο

καλωδίου, πιέστε τις γλωσσίδες ασφάλισης πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο. Καθώς τραβάτε το φις,

κρατάτε το σε ευθεία, ώστε να µην λυγίσει κάποια ακίδα. Επίσης, πριν συνδέσετε ένα καλώδιο

βεβαιωθείτε ότι και τα δύο φις είναι σωστά προσανατολισµένα και ευθυγραµµισµένα.

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στον υπολογιστή, εκτελέστε τα παρακάτω βήµατα πριν

ξεκινήσετε τις εργασίες στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

1

Σβήστε τον υπολογιστή, αν δεν είναι ήδη απενεργοποιηµένος.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποσυνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου, βγάλτε πρώτα το καλώδιο από τον

υπολογιστή σας και µετά από την πρίζα δικτύου.

2

Αποσυνδέστε τυχόν τηλεφωνικές συσκευές ή καλώδια τηλεπικοινωνιών από τον υπολογιστή.

3

Αποσυνδέστε τον υπολογιστή σας και όλες τις συνδεδεµένες συσκευές από τις ηλεκτρικές πρίζες

τους και πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να γειώσετε την πλακέτα συστήµατος.

4

Αφαιρέστε τη βάση του υπολογιστή, εάν υπάρχει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, πριν να αφαιρέσετε το κάλυµµα του

υπολογιστή σας, αποσυνδέετέ τον πάντα από την πρίζα.

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν αγγίξετε οτιδήποτε µέσα στον υπολογιστή, γειωθείτε αγγίζοντας µια άβαφη

µεταλλική επιφάνεια επάνω στο πλαίσιο, όπως το µέταλλο γύρω από τα ανοίγµατα υποδοχής κάρτας στο

πίσω µέρος του υπολογιστή. Την ώρα που εργάζεστε, αγγίζετε κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την άβαφη

µεταλλική επιφάνεια ώστε να διώχνετε τον στατικό ηλεκτρισµό που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα

εσωτερικά εξαρτήµατα.

Υπολογιστής Mini Tower

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν αγγίξετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του υπολογιστή σας, γειωθείτε αγγίζοντας µια

άβαφη µεταλλική επιφάνεια. Την ώρα που εργάζεστε, αγγίζετε κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την άβαφη

µεταλλική επιφάνεια ώστε να διώχνετε τον στατικό ηλεκτρισµό που µπορεί να προκαλέσει βλάβη στα

εσωτερικά εξαρτήµατα.

1

Ακολουθήστε τις διαδικασίες στην ενότητα «Πριν ξεκινήσετε» Στη σελίδα 166.

2

Αν έχετε περάσει λουκέτο στον κρίκο λουκέτου στο πίσω πλαίσιο, αφαιρέστε το.

3

Ξαπλώστε τον υπολογιστή στο πλάι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

4

Σύρετε την ασφάλεια απελευθέρωσης καλύµµατος προς τα πίσω καθώς σηκώνετε το κάλυµµα.

5

Πιάστε τα πλαϊνά του καλύµµατος του υπολογιστή και σηκώστε τα χρησιµοποιώντας τις κάτω

προεξοχές ως σηµείο µόχλευσης.

6

Αφαιρέστε το κάλυµµα από τις προεξοχές και τοποθετήστε το στην άκρη σε µια µαλακή, λεία

επιφάνεια.

Advertising