ZANKER KBA 17401 SK User Manual

Page 3

Advertising
background image

ficeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting,
brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (net-
snoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te

voorkomen uitsluitend worden vervangen door een er-
kende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhouds-
personeel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platge-

drukt of beschadigd wordt door de achterkant
van het apparaat. Een platgedrukte of bescha-
digde stekker kan oververhit raken en brand
veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het ap-

paraat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het

stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de

afdekking van het lampje (indien voorzien) voor
de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het ap-

paraat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet

aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zon-

licht.

• Gloeilampjes gebruikt voor dit apparaat (indien voor-

zien) is een speciaal lampje voor huishoudelijke ap-
paraten. De lampjes zijn niet geschikt voor de ver-
lichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in

het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het

apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen

van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot
het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het

stopcontact voordat u onderhoudshandelingen ver-
richt.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen

schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op

dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de af-
voer verstopt is, zal er zich water onder in het appa-
raat verzamelen.

Installatie

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen
de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigin-

gen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het bescha-
digd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het

apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te

zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om vol-
doende ventilatie te verkrijgen de instructies met be-
trekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur ge-

plaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete
onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoe-

stellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat

het apparaat geïnstalleerd is.

• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterlei-

ding. (Indien er een wateraansluiting voorzien is)

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodza-

kelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het
apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge-
kwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door

een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen
gebruik te worden gemaakt van originele reserveon-
derdelen.

3

Advertising