Viktupptining och tidupptining, Automenyfunktion, Svensk a – Sharp R-982STWE User Manual

Page 155

Advertising
background image

SE-22

SVENSK

A

VIKTUPPTINING OCH TIDUPPTINING

2. TIDUPPTINING
Denna funktion tinar snabbt mat samtidigt som du kan välja en lämplig upptiningsperiod, beroende på typ av
mat. Följ exemplet nedan för information om hur du använder denna funktion. Tidsintervallet är 0:05 - 95:00.
Exempel: För att tina mat i 10 minuter.

1. Välj önskad meny genom

att trycka på VIKT-/
TIDUPPTINING
-knappen
två gånger.

Displayen

visar:

2. Ange önskad tillagningstid

genom att vrida på
INSTÄLLNING
-ratten tills
displayen visar:

3. Tryck på START/+30sek/

BEKRÄFTA-knappen för
att starta upptiningen.
Mikrovågs- och
upptiningsindikatorerna
tänds.

Frysta livsmedel tinas upp från -18°C.
Att notera för TIDUPPTINING:
• Efter tillagningen kommer ljudsignalen att höras fem gånger och lysdioden visar då aktuell tid, om

klockan har ställts in. Om klockan inte har ställts in, kommer displayen endast att visa "0:00" när
upptiningen är klar.

• Den förinställda mikrovågseff ektnivån är P30 och kan inte ändras.

AUTOMENYFUNKTION

AUTOMENY-programmen hittar automatiskt rätt tillagningssätt och tillagning av livsmedel (detaljer
på sidan SE-

23

). Följ exemplet nedan för information om hur man använder denna funktion.

Exempel: För att tillaga 350 g morötter med hjälp av funktionen AUTOMENY för färska grönsaker (A5).

1. Vrid INSTÄLLNING-

ratten medurs och välj
önskad automeny.

2. Tryck på

START/+30sek/
BEKRÄFTA
-
knappen för
att bekräfta
inställningen.

3. Ange önskad vikt

genom att vrida
INSTÄLLNING-
ratten tills displayen
visar:

4. Tryck på

START/+30sek/
BEKRÄFTA
-
knappen för att
starta tillagningen.
(Displayen
kommer att
räkna ner genom
upptiningstiden)

OBSERVERA:
• Vikt eller mängd livsmedel kan matas in genom att vrida på INSTÄLLNING-ratten tills önskad vikt/

mängd visas.

Ange vikten på maten endast. Inkludera inte behållarens vikt.
• För livsmedel som väger mer eller mindre än de vikter/mängder som anges i AUTOMENY-tabellen

på sidan SE-

23

, tillaga med manuell drift.

Advertising