Stell og rengjøring, Norsk – Sharp R-982STWE User Manual

Page 211

Advertising
background image

NO-26

NORSK

Advarsel: Ikke bruk kommersiell ovnsrengjøring,
DAMPVASKERE, slipende, harde rengjøringsmidler,
VASKEMIDLER SOM INNEHOLDER SODIUM HYDROK-
SID eller stålull på noen del av mikrobølgeovnen.
Før det foretas rengjøring må det påses at ovns-
rommet, døren, ovnens utvendige kabinett og
tilbehør er helt avkjølt.
RENGJØR OVNEN REGELMESSIG OG FJERN MAT-
RESTER - Hold ovnen ren. I motsatt fall kan over-
fl atene ta skade. Dette kan virke negativt inn på
ovnens livslengde og medføre farlige situasjoner.
Ovnens eksteriør
Utsiden av ovnen kan enkelt holdes ren med mildt
såpevann og en myk klut. Sørg for at såpevannet
tørkes vekk med en fuktig klut og tørr deretter med
et mykt håndkle.
Ovnskontroller
Åpne døren før rengjøring for å deaktivere kontroll-
panelet. Forsiktighet må utvises ved rengjøring av
kontrollpanelet. Bruk bare en klut fuktet med vann
og tørk over panelet inntil det er rent. Unngå å bruke
store mengder vann. Ikke bruk noen form for kjemi-
kalier eller slipende rengjøringsmidler.
Ovnens interiør
1. For rengjøring, tørk vekk sprut eller matrester

med en fuktig, myk klut eller svamp etter hver
bruk mens ovnen fortsatt ikke er helt avkjølt. For
kraftigere søl, kan du bruke vann med en mild så-
peoppløsning og tørke over fl ere ganger med en
fuktig klut til alt sølet er fj ernet. Matrester som får
anledning til å bygge seg opp kan overopphetes
og begynne å avgi røyk eller antennes og føre til
overslag. Ikke fj ern mikrobølgedekslet.

2. Sørg for at såpevannet ikke trenger inn i de små

ventilasjonshullene i veggene. Dette kan føre til
skade på ovnen.

3. Ikke bruk rengjøringsmidler av spraytype inne i ovnen.
4. Varm opp ovnen regelmessig ved hjelp av grillen

og varmluft. Gjenværende mat og fettsprut kan
føre til røykutvikling eller dårlig lukt.

5. Mat vil utløse damp under tilberedning og føre til

kondens på innsiden av ovnen og døren. Det er
viktig å tørke ovnen tørr. Oppbygging av kondens
vil kunne føre til at det danner seg rust på innsi-
den av ovnen.

SPESIELT NOTAT OM MIKROBØLGEDEKSLET: Hold
mikrobølgedekslet rent til enhver tid. Dekslet er la-
get av et ømtålig materiale og må rengjøres forsiktig
(følg rengjøringsinstruksjonene ovenfor).
Overdreven bruk av vann kan føre til at mikrobølgedeks-
let går i oppløsning. Mikrobølgedekslet er en forbruks-
vare og uten jevnlig rengjøring vil det måtte skiftes ut.
Tilbehør:
Tilbehør som roterende tallerken, dreiefot og stativ
må vaskes med et mildt oppvaskmiddel og tørkes.
De kan vaskes i oppvaskmaskin.
SPESIELL NOTE om DREIEFOTSTØTTE:
Etter mattilberedning må dreiefoten alltid rengjøres,
spesielt rundt rullene. Disse må være fri for matrester
og fett. Oppbygd matsprut og fett kan overopphe-
tes og føre til overslag, begynne å utvikle røyk eller
antennes.
Dør
For å fjerne alle spor av smuss må begge sider av
døren, dørpakningen og tilstøtende områder rengjø-
res regelmessig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk
sterke eller slipende vaskemidler eller en skarp me-
tallskrape til å fj erne matrester fra dørglasset. Dette
kan skrape opp overfl aten på glasset med tilhørende
fare for sprekking.
NB: En dampvasker må ikke brukes.

Rengjøringstips – for enklere renhold av din ovn:
Plasser en halv sitron i en bolle, fyll på 300 ml vann og varm opp på 100% i 10 -12 minutter.
Tørk ovnen ren med en myk, tørr klut.

VIKTIG:
• Hvis du tilbereder mat i mer enn standardtiden (se tabellen på motstående side) med samme tilbe-

redningsmodus, vil ovnens sikkerhetsmekanismer automatisk aktiveres. Mikrobølgeeff ektnivået vil
reduseres eller grillelementet vil bli slått av og på.

Tilberedningsmodus

Standardtid

Mikrobølge P100

30 minutter

Grill/ varmluft/ kombitilberedning modus Avvekslende drift, temperatur og tidskontroll

STELL OG RENGJØRING

Advertising