Dell Axim X50 User Manual

Page 14

Advertising
background image

www

.dell.com | support.dell.com

4

Technologia LEAP obsługuje wyłącznie sieci w trybie „infrastructure“,
nie zmieniaj więc ustawień domyślnych w menu rozwijanym. Stuknij
Next (Dalej).

5

Uzupełnij dane dotyczące Trybu asocjacji i metody szyfrowania.
Stuknij Next (Dalej).

6

Wstępnie wybranym typem EAP jest EAP/TTLS. Stuknij Add (Dodaj)
i w oknie, które się otworzy, wybierz EAP/LEAP.
Jeśli nie masz certyfikatu uwierzytelniania TTLS, a system nie jest
skonfigurowany do jego obsługi, usuń opcję EAP/TTLS. Stuknij Next
(Dalej).

UWAGA:

Nieusunięcie nieprawidłowo skonfigurowanej opcji EAP/TTLS może

spowodować, że zabezpieczenie sieci bezprzewodowej nie będzie działać.

7

Wprowadź nazwę i haslo uytkownika, stuknij Next (Dalej).

8

Stuknij Finish(Zakończ), aby dokończyć konfigurację technologii LEAP.

9

Stuknij OK.

10

Wybierz z menu rozwijanego dodaną sieć i stuknij pole obok opcji
Connect to (Połącz), stawiając znak wyboru. Po ukończeniu procedury
status zmieni się na Połączono (uwierzytelniono).

UWAGA:

Dalsze szczegóły można znaleźć w znajdującym się w urządzeniu pliku

pomocy aplikacji Odyssey Client. Plik pomocy można znaleźć, wybierając
Start

Help (Pomoc)→ Odyssey Client for Pocket PC lub przez stuknięcie Help

(Pomoc) na głównym ekranie aplikacji Odyssey Client.

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mog

ą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2004 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrze

żone. Wydrukowano na Tajwanie.

Powielanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Dell Inc. jest

ściśle zabronione.

Znaki towarowe u

żyte w tekście: Nazwa Dell i logo DELL są znakami towarowymi firmy Dell Inc.

Pozostałe znaki i nazwy towarowe mogły zosta

ć użyte w niniejszym dokumencie w celu

odniesienia si

ę do podmiotów je zastrzegających lub nazw ich produktów. Dell Inc. nie rości sobie

praw własno

ści do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.

Advertising