Veiligheid nl – Fronius Primo Installation User Manual

Page 12

Advertising
background image

10

Veiligheid

NL

WAARSCHUWING! Verkeerde bediening en verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen ernstig
persoonlijk letsel en zware materiële schade veroorzaken. De inverter mag alleen door geschoold per-
soneel en uitsluitend in het kader van de technische voorschriften in bedrijf worden gesteld. Vóór de in-
gebruikstelling en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet u de veiligheidsvoorschriften
lezen.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door netspanning en DC-spanning
van solarmodules die aan licht zijn blootgesteld.
-

Zorg er vóór alle aansluitwerkzaamheden voor dat de AC- en DC-zijde van de inverter spanningsvrij
zijn.

-

De apparatuur mag uitsluitend door een bevoegde elektrotechnicus op het openbare stroomnet
worden aangesloten.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door netspanning en DC-spanning
van de solarmodules.
-

De DC-hoofdschakelaar dient uitsluitend voor het stroomloos schakelen van de vermogensmodule.
Bij uitgeschakelde DC-hoofdschakelaar staat het aansluitgebied nog altijd onder spanning.

-

Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen dan worden uitgevoerd, wanneer de
vermogensmodule en het aansluitgedeelte van elkaar zijn gescheiden.

-

Het afzonderlijke deel van het vermogensgedeelte mag uitsluitend in spanningsvrije toestand wor-
den gescheiden van het aansluitgedeelte.

-

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de vermogensmodule van de inverter mogen uits-
luitend worden uitgevoerd door servicemedewerkers die door Fronius zijn getraind.

WAARSCHUWING! Een elektrische schok kan dodelijk zijn. Gevaar door restspanning van de conden-
satoren.
Wacht tot de condensatoren zijn ontladen. De ontlaadtijd bedraagt 5 minuten.

WAARSCHUWING! Een ontoereikende verbinding van de aardedraad kan ernstig lichamelijk letsel en
omvangrijke materiële schade veroorzaken. De schroeven van het huis zijn een geschikte verbinding
voor de draad voor het aarden van het huis en mogen in geen geval door andere schroeven zonder be-
trouwbare aardedraad worden vervangen!

VOORZICHTIG! Kans op beschadiging van de inverter door vuil of water bij de aansluitklemmen en con-
tacten van het aansluitgedeelte.
-

Bij het boren erop letten dat de aansluitklemmen en contacten bij het aansluitgedeelte niet vuil of
nat worden.

-

De muursteun zonder vermogensmodule heeft niet de beschermingsklasse van de gehele inverter
en mag daarom niet zonder vermogensmodule worden gemonteerd.
Muursteun bij het monteren tegen vuil en vocht beschermen.

VOORZICHTIG! Risico op beschadiging van de inverter door niet volledig aangedraaide aansluitklem-
men. Niet volledig aangedraaide aansluitklemmen kunnen thermische schade aan de inverter veroorza-
ken en uiteindelijk leiden tot brand. Let er bij het aansluiten van de AC- en DC-kabels op dat alle
aansluitklemmen stevig zijn aangedraaid met het aangegeven aanhaalmoment.

VOORZICHTIG! Risico op beschadiging van de inverter door overbelasting.
-

Sluit maximaal 18 A aan op elke afzonderlijke DC-aansluitklem.

-

Sluit de kabels DC+ en DC- aan op de correcte polen van de aansluitklemmen DC+ en DC- van de
inverter.

OPMERKING! Beschermingsklasse IP 65 geldt alleen wanneer de inverter in de muursteun is beves-
tigd en vast met de muursteun is verbonden.
Voor de muursteun zonder inverter geldt beschermingsklasse IP 20!

Advertising