Brandpreventie nl – Fronius Primo Installation User Manual

Page 14

Advertising
background image

12

Brandpreventie

NL

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van inverters en andere stroomvoerende onderdelen van
een PV-installatie door defecte of ondeskundige installatie.
Een gebrekkige of ondeskundige installatie kan leiden tot oververhitting van kabels en aansluitingen,
alsmede tot de vorming van vlambogen. Dit kan resulteren in thermische schade en uiteindelijk zelfs in
brand.

Let bij het aansluiten van de AC- en DC-kabels op het volgende:
-

Draai alle aansluitklemmen stevig aan met het aanhaalmoment dat in de gebruiksaanwijzing is aan-
gegeven

-

Draai alle aardingsklemmen (PE / GND) stevig aan met het aan-
haalmoment dat in de gebruiksaanwijzing is aangegeven. Dit
geldt ook voor vrije aardingsklemmen

-

Zorg ervoor dat kabels niet worden overbelast

-

Controleer of de kabels correct zijn gelegd en onbeschadigd zijn

-

Houd u aan de veiligheidsaanwijzingen, de gebruiksaanwijzing
en de ter plaatse geldende regelgeving

Zet de inverter met behulp van bevestigingsschroeven altijd stevig
vast aan de muursteun. Houd u hierbij aan het aanhaalmoment dat
in de gebruiksaanwijzing is aangegeven.
Neem de inverter uitsluitend met vastgedraaide bevestigingsschroe-
ven in bedrijf.

3

2

2 Nm

1

De specificaties van de fabrikant met betrekking tot levering, installatie en bedrijf moeten worden nageleefd.
Volg alle installaties- en aansluitwerkzaamheden zorgvuldig volgens de normen en wettelijke voorschriften uit
om mogelijke gevaren tot een minimum te beperken.
De aanhaalmomenten van de betreffende aansluitingen vindt u in de gebruiksaanwijzing / installatiehandleiding
van de apparaten.

Advertising