Dell Venue 10 Pro 5056 User Manual

Quick start guide, 2 finish windows setup, Locate dell apps

Advertising
background image

Connect the power cable and
press the power button for 2 seconds

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač po dobu 2 sekund
Podłącz kabel zasilania, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez 2 sekundy
Priključite napajalni kabel in gumb za vklop/izklop držite
pritisnjen 2 sekundi
Güç kablosunu takın ve 2 saniye boyunca güç düğmesine basın

1

Stručná úvodní příručka
Skrócona instrukcja uruchomienia
Priročnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Preverite in posodobite svoj računalnik
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

Register your computer

Registrace počítače | Zarejestruj komputer
Registrirajte svoj računalnik |

Bilgisayarınızı kaydettirin

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora in navodila za izdelek
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontakt z firmą Dell
Stik z družbo Dell | Dell’e başvurun

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Przepisy i bezpieczeństwo
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrnicový model | Model
Regulatory model | Yasal model numarası

T16G

Regulatory type

Regulační typ | Typ
Regulativna vrsta | Yasal tür

T16G001

Computer model

Model počítače | Model komputera
Model računalnika | Bilgisayar modeli

Venue 5056

Printed in China.
2016-03

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.

Quick Start Guide

Venue 10 Pro 5056

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows
Skonfiguruj system Windows
Dokončajte namestitev sistema Windows
Windows kurulumunu tamamlayın

Enable Dell updates

Povolit aktualizace Dell
Włącz aktualizacje firmy Dell
Omogoči posodobitve Dell
Dell güncellemelerini etkinleştirin

Connect to your network

Připojte se k síti
Nawiąż połączenie z siecią
Povežite računalnik z omrežjem
Ağınıza bağlanın

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the

password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání

zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową,

wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite

geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ

erişimi parolasını girin.

Sign in to your Microsoft account or create
a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte
místní účet
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz
konto lokalne
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite
lokalni račun
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel
bir hesap oluşturun

Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulun

Create recovery drive

Vytvořit jednotku pro obnovení | Utwórz nośnik odzyskiwania
Ustvari pogon za obnovitev | Kurtarma sürücüsü oluştur

In Windows search, type Recovery, click Create a recovery drive, and follow the
instructions on the screen.

Zadejte do vyhledávacího pole systému Windows text Obnovení, klikněte na možnost
Vytvořit jednotku pro obnovení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz Odzyskiwanie, kliknij opcję Utwórz
nośnik odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
V iskalno polje sistema Windows vnesite Obnovitev, kliknite Ustvarite pogon za
obnovitev in upoštevajte navodila na zaslonu.
Windows’un arama alanına, Kurtarma yazın, Kurtarma ortamı oluştur öğesine tıklayın
ve ekrandaki talimatları izleyin.

Advertising