Dell Venue 10 Pro 5056 User Manual

Quick start guide, 2 finish windows setup, Locate dell apps

Advertising
background image

Stručná úvodní příručka
Skrócona instrukcja uruchomienia
Priročnik za hitri zagon
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Connect the power cable and
press the power button for 2 seconds

Připojte napájecí kabel a stiskněte vypínač po dobu 2 sekund
Podłącz kabel zasilania, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj
przez 2 sekundy
Priključite napajalni kabel in gumb za vklop/izklop držite pritisnjen 2 sekundi
Güç kablosunu takın ve 2 saniye boyunca güç düğmesine basın

1

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Pomoc techniczna i podręczniki
Podpora in navodila za izdelek
Ürün desteği ve kılavuzlar

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontakt z firmą Dell
Stik z družbo Dell | Dell’e başvurun

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Przepisy i bezpieczeństwo
Zakonski predpisi in varnost | Mevzuat ve güvenlik

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulační model | Model
Regulativna

model | Yasal model numarasıl

T16G

Regulatory type

Regulační typ | Typ
Regulativna vrsta | Yasal tür

T16G001

Computer model

Model počítače | Model komputera
Model računalnika | Bilgisayar modeli

Venue 5056

Printed in China.
2016-03

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.

Inserting micro-SIM card and microSD card —
optional

Vložení karty micro SIM a karty microSD — volitelné
Wkładanie karty microSIM i karty microSD (opcjonalnie)
Vstavljanje kartic micro SIM in microSD — dodatna možnost
Micro-SIM kart ve microSD kartı takma — isteğe bağlı

Quick Start Guide

Venue 10 Pro 5056

2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows | Skonfiguruj system Windows
Dokončajte namestitev sistema Windows | Windows kurulumunu tamamlayın

Enable security and updates

Aktivujte zabezpečení a aktualizace
Włącz zabezpieczenia i aktualizacje
Omogočite varnost in posodobitve
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin

Connect to your network

Připojte se k síti
Nawiąż połączenie z siecią
Povežite računalnik z omrežjem
Ağınıza bağlanın

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the

password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti,

na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

UWAGA: Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową,

wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu

vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz

ağ erişimi parolasını girin.

Sign in to your Microsoft account
or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si
vytvořte místní účet
Zaloguj się do konta Microsoft albo
utwórz konto lokalne
Vpišite se v račun Microsoft ali ustvarite
lokalni račun
Microsoft hesabınıza oturum açın veya
yerel bir hesap oluşturun

Locate Dell apps

Vyhledání aplikací Dell | Odszukaj aplikacje firmy Dell
Poiščite programe Dell | Dell uygulamalarını bulun

SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Preverite in posodobite svoj računalnik
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

Register your computer

Registrace počítače | Zarejestruj komputer
Registrirajte svoj računalnik | Bilgisayarınızı kaydettirin

Advertising