LG DP450P User Manual

Page 16

Advertising
background image

2

VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEK-
TRICKÝM PROUDEM. NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO
ZADNÍ STĚNU). UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI
OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ
PERSONÁL.

Tento blesk se symbolem šipky v rovnostran-
ném trojúhelníku je určen k varování uživatele
na přítomnost neizolovaného nebezpečného
napětí uvnitř schránky přístroje, které může
mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika
úrazu elektrickým proudem pro osoby.
Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je
určen k upozornění uživatele na přítomnost
důležitých instrukcí k provozu nebo údržbě v
průvodní literatuře k přístroji.

VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYS-
TAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný kus nábytku.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v
souladu s instrukcemi výrobce. Štěrbiny a otvory ve
skříni slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu
přístroje a jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory
by neměly být blokovány umisťováním přístroje na
postel, pohovku, předložku nebo podobné místo. Tento
výrobek by neměl být umisťován do vestavěného
nábytku jako je knihovna nebo polička, pokud nebude
zajištěno dobré větrání nebo pokud nebyly dodrženy
pokyny výrobce.

VÝSTRAHA: Tento výrobek
používá laserový systém. Abyste
zajistili správné používání tohoto
výrobku, čtěte, prosím, tuto
příručku uživatele pečlivě a
uchovejte ji pro pozdější nahlížení. Kdyby jednotka
vyžadovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní
středisko. Používání ovládacích prvků, nastavení, nebo

provádění postupů jiných, než jsou zde specifikované,
může vyústit v nebezpečné vystavení se záření. Abyste
zamezili přímému vystavení se laserovému paprsku,
nepokoušejte se otevřít kryt. Viditelné laserové záření
při otevření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.

VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapa-
jící nebo stříkající) a na přístroj by neměly být
umisťovány předměty naplněné kapalinami, jako jsou
vázy.

VÝSTRAHA

• Nezhoršujte větrání zakrýváním větracích otvorů

například novinami, ubrusy, závěsy atd.

• Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně,

například svíčky.

• Použité baterie likvidujte bezpečným způsobem,

nespalujte je. Při likvidaci baterií respektujte
předpisy na ochranu životního prostředí.

• Používejte přístroj pouze v tropickém nebo

mírném klimatu.

• Nadměrná hladina akustického tlaku ze sluchátek

nebo reprosoustav může poškodit sluch.

• Baterie chraňte před nadměrným horkem,

například slunečním svitem, ohněm apod.

• Z důvodu bezpečnosti neodstraňujte baterii

instalovanou v zařízení. Pokud potřebujete
vyměnit baterii, obraťte se o pomoc k
nejbližšímu servisnímu středisku LG Electronics
nebo k prodejci.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapo-
jena do vyhrazeného obvodu;
To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze
zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody.
Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této
příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte
nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvol-
něné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací
š ň ů r y, rozedřené přívodní šňůry nebo poškozená
nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné.
Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elek-
trickým proudem nebo k požáru.
Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení, a
jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení,
odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru

nechte vyměnit za identický náhradní díl autorizovaným
servisním střediskem.
Chraňte přívodní šňůru před fyzikálním nebo
mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání,
přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, stěnovým zásu-
vkám, a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení.
Odpojení výrobku od napájení provádějte vytažením
napájecí šňůry ze zásuvky. Při instalaci výrobku se
ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.

Likvidace starého přístroje

1. Pokud je na zařízení tento symbol přeškrt-

nuté popelnice, znamená to, že produkt
podléhá směrnici Evropské unie 2002/96/ES.

2. Veškeré elektrické a elektronické přístroje

musí být likvidovány odděleně od komunál-
ního odpadu, na sběrných místech určených
státem nebo místními úřady.

3. Správná likvidace starého přístroje pomáhá

zabránit případnému ohrožení zdraví a život-
ního prostředí.

4. Podrobnější pokyny o likvidaci starého

přístroje vám poskytne provozovatel
sběrného systému odpadu ve vašem městě
nebo obchod, kde jste přístroj zakoupili.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice
2004/108/ES o elektromagnetické kompati-
bilitě a požadavky směrnice 2006/95/ES pro
elektrická zařízení nízkého napětí.
Zástupce pro Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Netherlands
(Tel : +31–036–547–8940)

VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

PROUDEM. NEOTEVÍREJTE

DP450-P.ACZELLP_CZE_MFL61857018 2/20/09 6:30 PM Page 2

Advertising
This manual is related to the following products: