Poslech hudebních disků nebo souborů, Zobrazení souborů fotografií, Zobrazení souborů fotografií - co všechno můžete – LG DP450P User Manual

Page 26

Advertising
background image

Poslech hudebních disků nebo souborů -

co všechno můžete

Vytvoření vašeho vlastního programu

Můžete přehrávat obsah disku v požadovaném pořadí uspořádáním pořadí
hudby na disku. Chcete-li přidat hudební nahrávku (nahrávky) do seznamu
programu, stiskněte tlačítko PROG. a vstupte do režimu úpravy programu
(v nabídce se objeví značka

).

Vyberte požadovanou hudbu v seznamu [Seznam] a stisknutím tlačítka ENTER
přidejte hudební nahrávku do seznamu programu. Vyberte hudební nahrávku ze
seznamu programu a stisknutím tlačítka ENTER spusťte naprogramované
přehrávání. Chcete-li vymazat hudební nahrávku ze seznamu programu, vyberte
hudební nahrávku, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko CLEAR v režimu
úpravy programu. Pokud chcete vymazat veškerou hudbu ze seznamu
programu, vyberte volbu [Clear All] (Odstr. vše) a stiskněte tlačítko ENTER
v režimu úpravy programu. Program je vymazán, pokud se disk vyjme nebo se
přístroj vypne.

Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)

Během přehrávání souboru MP3, který obsahuje informace o souboru, můžete
tyto informace zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY. Pokud soubor
neobsahuje informace ID3-Tag, na obrazovce se zobrazí [No. ID3 TAG].

Požadavky hudebních souborů MP3/WMA

Kompatibilita tohoto přístroje se soubory MP3/WMA je omezena následovně:

• Přípony souborů: „.mp3“, „.wma“

• Vzorkovací frekvence: mezi 8 – 48 kHz (MP3), mezi 32 – 48 kHz (WMA)
• Přenosová rychlost: mezi 8 – 320 kb/s (MP3), mezi 32 – 192 kb/s (WMA)
• Formát CD-R/RW, DVD

±R/RW: ISO 9660

• Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)

Zobrazení souborů fotografií - co všechno

můžete

Zobrazení souborů fotografií jako slide show

Pomocí tlačítek vV b B zvýrazněte ikonu (

) a stisknutím tlačítka ENTER

spusťte slide show. Rychlost slide show můžete změnit pomocí tlačítek b B ,
když je zvýrazněna ikona (

).

Přeskočení na další nebo předchozí fotografii

Stisknutím tlačítka SKIP (. nebo >) zobrazíte předchozí nebo následující
fotografii.

Otočení fotografie

Během prohlížení fotografie v celoobrazovkovém režimu pomocí tlačítek vV
otočíte fotografii v celoobrazovkovém režimu proti směru nebo ve směru hodi-
nových ručiček.

Pozastavení slide show

Stisknutím tlačítka PAUSE/STEP (X) pozastavíte slide show. Stiskněte
PLAY (

N

N

) pro pokračování slide show.

Poslech hudby během slide show

Během slide show můžete poslouchat hudbu, pokud disk obsahuje současně
hudební a fotografické soubory. Pomocí tlačítek vV b B zvýrazněte ikonu
(

) a stisknutím tlačítka ENTER spusťte slide show.

Sledování zvětšené fotografie

Během zobrazení fotografie v celoobrazovkovém režimu stiskněte opakovaně
tlačítko ZOOM a vyberte režim přiblížení. Ve zvětšené fotografii se můžete pohy-
bovat pomocí tlačítek vVb B. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka CLEAR.

Požadavky souborů fotografií

Kompatibilita tohoto přístroje se soubory JPEG je omezena následovně:
• Přípony souborů: „.jpg“
• Velikost fotografie: Doporučeno je méně než 2 MB
• Formát CD-R/RW, DVD

±

R/RW: ISO 9660

• Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)

E

Poslech hudebních disků nebo souborů

TLAČÍTKO

1 Otevření víka prostoru pro disk:

OPEN(Z)

2 Vložte disk:

-

3 Zavření víka prostoru pro disk:

-

4 Vyberte hudbu z nabídky:

v

v V

V, MENU

5 Spusťte přehrávání:

N

N PLAY

6 Chcete-li zastavit přehrávání:

x

x

STOP

Zobrazení souborů fotografií

1 Otevření víka prostoru pro disk:

OPEN(Z)

2 Vložte disk:

-

3 Zavření víka prostoru pro disk:

-

4 Vyberte soubor fotografie z nabídky:

v

v V

V, MENU

5 Zobrazení vybraného souboru na

N

N PLAY

celou obrazovku:

6 Chcete-li se vrátit do nabídky:

x

x

STOP

TLAČÍTKO

12

DP450-P.ACZELLP_CZE_MFL61857018 2/20/09 6:30 PM Page 12

Advertising
This manual is related to the following products: