Nastavte jazyk, Upravte nastavenia – môžete urobiť viac – LG DP450P User Manual

Page 36

Advertising
background image

Upravte nastavenia – môžete urobiť viac

Keď zapnete prístroj po prvýkrát (voliteľné)

Ponuka pre voľbu jazyka sa objaví vtedy, keď zapnete zariadenie po prvýkrát.
Musíte zvoliť jazyk, aby ste mohli používať zariadenie. Použite vV b B pre
voľbu jazyka, a potom stlačte ENTER a objaví sa ponuka potvrdenia.
Použite b B na voľbu [ENTER], a potom stlačte ENTER.

Upravte nastavenia jazyka

Ponuka jazyka – Zvoľte jazyk pre ponuku nastavenia zobrazenú na obrazovke.

Audio/Titulky/Ponuka disku – Zvoľte jazyk pre Audio/Titulky/Ponuku disku.

[Original] (Pôvodný): Vzťahuje sa na pôvodný jazyk, v ktorom bol disk
zaznamenaný
[Iné]: Pre voľbu iného jazyka stlačte číslo jazyka, stlačte číselné tlačidlá, a
potom ENTER pre zadanie príslušného 4-miestneho čísla podľa zoznamu
jazykových kódov.. (Pozrite si stranu 13) Ak urobíte chybu, pri zadávaní čísla,
stlačte CLEAR (VYMAZAŤ) pre vymazanie čísel, a potom číslo opravte.
[Off] (Vypnuté) (pre titulky disku): Vypnite titulky.

Vykonajte nastavenia zobrazovania

Aspekt – Zvoľte, ktorý vzhľad obrazovky sa má použiť, na základe tvaru
vášho televízora.

[4:3]: Zvoľte vtedy, keď je pripojený štandardný televízor 4:3.
[16:9]: Zvoľte vtedy, keď je pripojený širokouhlý televízor 16:9.

Režim zobrazenia – Ak ste si zvolili režim 4:3, budete potrebovať určiť, ako
chcete zobrazovať širokouhlé programy a filmy na svojom televízore.

[Letterbox] (Obálka): Zobrazuje širokouhlý obraz s čiernymi pásmi na
vrchnej a na spodnej časti obrazovky.
[Panscan]: Vyplní celú obrazovku 4:3, pričom podľa potreby odreže obraz.

Vykonajte nastavenia zvuku

DRC (Ovládanie dynamického rozsahu) – Vyjasnite zvuk, keď je stíšená
hlasitosť (len Dolby Digital only). Nastavte na [On] (Zapnuté) pre tento efekt.

Hlasový – Nastavte na možnosť [On] (Zapnuté) len vtedy, keď sa prehráva
viackanálové karaoke DVD. Kanály karaoke na disku sa miešajú s normálnym
stereo zvukom.

Zmena nastavenia zámku

Musíte nastaviť možnosť [Area Code] (Kódu oblasti), aby ste mohli používať
možnosti kódu. Zvoľte možnosť [Area Code] (Kód oblasti), a potom stlačte B.
Zadajte 4-miestne heslo, a potom stlačte ENTER. Zadajte ho znovu, a potom
stlačte ENTER pre overenie. Ak urobíte chybu pri zadávaní čísla, stlačte
CLEAR a chybu opravte.
Ak ste zabudli svoje heslo, môžete ho resetovať. Najskôr vyberte disk z jednotky.
Zobrazte ponuku nastavenia a zadajte 6-číselné číslo „210499”, čím sa heslo
vymaže.

Hodnotenie – Zvoľte úroveň hodnotenia. Čím je úroveň nižšia, tým je pomer
presnejší. Zvoľte [Unlock] (Odblokovať) pre deaktiváciu hodnotenia.

Heslo – Nastaví alebo zmení heslo pre nastavenia zámku.

[New] (Nový): Zadajte nové 4-miestne heslo pomocou číselných tlačidiel, a
potom stlačte ENTER. Zadajte znova heslo pre potvrdenie.
[Change] (Zmena): Zadajte nové heslo dva krát po zadaní aktuálneho hesla.

Kód oblasti – Zvoľte kód krajiny ako úroveň hodnotenia prehrávania. Tým
určíte, ktoré normy oblasti sa použijú pre nastavenie DVD ovládaných
rodičovským zámkom. (Pozrite si stranu 13)

Nastavte jazyk

1 Ponuka nastavenia zobrazovania:

SETUP

2 Nastavte želanú možnosť na prvej úrovni:

v V

3 Presuňte na druhú úroveň:

B

4 Zvoľte želanú možnosť na druhej úrovni:

v V

5 Presuňte na tretiu úroveň:

B

6 Zmeňte nastavenie:

v V

/ ENTER

TLAČIDLO

8

Vy

D
vy
P
zv
V

DP450-P.ACZELLP_SLOVAK_M#106881 2/20/09 6:27 PM Page 8

Advertising
This manual is related to the following products: