Marantz CD6003 User Manual

Page 4

Advertising
background image

Русский

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не подвергайте это оборудование воздействию

дождя, влаги, капающей жидкости или брызг.

- Не удаляйте крышку с оборудования.
- Не вставляйте посторонние предметы

в оборудование через вентиляционные
отверстия.

- Не прикасайтесь влажными руками к сетевому

шнуру.

- Не закрывайте вентиляционные отверстия

такими предметами, как скатерти, газеты,
занавески и т.д.

- Не помещайте на оборудование источники

открытого огня, например, горящие свечи.

- Не помещайте на оборудование никакие

предметы, наполненные жидкостью, например,
вазы.

- Когда переключатель находится в положении

OFF, оборудование не полностью отключено от
сети переменного тока.

- Оборудование должно быть установлено около

источника питания, так чтобы источник питания
был легкодоступен.

- Не подвергайте этот аппарат сильному

нагреванию, например, из-за воздействия
прямого солнечного света, пламени и т.п.

OPTRC_090130N1

Svenska

VARNINGAR

- Utsätt inte utrustningen för regn, fukt, droppande

vatten eller vattenstänk.

- Ta inte bort utrustningens hölje.
- För inte in föremål i utr ustningen genom

ventilationshålen.

- Hantera inte nätsladden med våta händer.
- Täck inte för ventilationsöppningarna med några

föremål som till exempel bordsdukar, dagstidningar,
gardiner e.d.

- Inga föremål med öppen låga, som till exempel tända

stearinljus, bör placeras på utrustningen.

- Inga objekt som är fyllda med någon vätska, till

exempel blomstervaser, bör placeras på apparaten.

- Även om strömbrytaren står i det avstängda läget

OFF, så är utrustningen inte helt bortkopplad från det
elektriska nätet (MAINS).

- Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget

så att strömförsörjningen är lätt att tillgå.

- Utsätt inte enheten för kraftig värme, såsom direkt

solljus, eld eller liknande.

CD6003_N_00_cover.indd 6

CD6003_N_00_cover.indd 6

09.5.29 3:59:34 PM

09.5.29 3:59:34 PM

Advertising