Problemen oplossen – ZANKER ZKK 9008 User Manual

Page 7

Advertising
background image

Problemen oplossen

Waarschuwing! Voordat u storingen opspoort,
de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding
vermeld zijn, dient te worden verricht door een
gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Belangrijk! Er zijn tijdens de normale werking geluiden
te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het apparaat werkt niet. Het
lampje brandt niet.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stop-
contact.

Steek de stekker goed in het stopcon-
tact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er
staat geen spanning op het stopcon-
tact.

Sluit een ander elektrisch apparaat
aan op het stopcontact.
Neem contact op met een gekwalifi-
ceerd elektricien.

Het lampje werkt niet.

Het lampje staat in stand-by.

Sluit en open de deur.

Het lampje is stuk.

Zie 'Het lampje vervangen'.

De compressor werkt conti-
nu.

De temperatuur is niet goed inge-
steld.

Stel een hogere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak open gedaan.

Laat de deur niet langer open staan
dan noodzakelijk.

De temperatuur van het product is te
hoog.

Laat het product afkoelen tot kamer-
temperatuur voordat u het opbergt.

De kamertemperatuur is te hoog.

Verlaag de kamertemperatuur.

Er loopt water over de achter-
kant van de koelkast.

Tijdens het automatische ontdooipro-
ces ontdooit de rijp tegen de achter-
wand.

Dit is normaal.

Er loopt water in de koelkast.

De waterafvoer is verstopt.

Maak de waterafvoer schoon.

Producten verhinderen het water om
in de wateropvangbak te lopen.

Zorg ervoor dat de producten de ach-
terwand niet raken.

Er loopt water over de vloer.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de
verdamperbak boven de compres-
sor.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de
verdamperbak.

De temperatuur in het appa-
raat is te laag.

De thermostaatknop is niet goed in-
gesteld.

Stel een hogere temperatuur in.

De temperatuur in het appa-
raat is te hoog.

De thermostaatknop is niet goed in-
gesteld.

Stel een lagere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

7

Advertising