Het milieu – ZANKER ZKK 9008 User Manual

Page 9

Advertising
background image

installeren op een plaats waar de omgevingstempera-
tuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aan-
gegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Klimaat-

klasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcon-
tact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de gel-
dende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet wor-
den nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag
worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt

u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere
informatie over het recyclen van dit product, kunt u
contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.

9

Advertising