Ενηµέρωση επιπέδων αεροµεταφερόµενων ρύπων – Dell PowerVault NX300 User Manual

Page 13

Advertising
background image

Ενηµέρωση επιπέδων
αεροµεταφερόµενων ρύπων

Τα παρακάτω επίπεδα αεροµεταφερόµενων ρύπων αντικαθιστά τις πληροφορίες που

παρέχονται στον Οδηγό «Τα Πρώτα Βήµατα» του συστήµατός σας:

____________________

Οι πληροφορίες αυτής της δηµοσίευσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

© 2010 Dell Inc. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων.
Απαγορεύεται αυστηρώς η αναπαραγωγή αυτών των υλικών µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη

άδεια της Dell Inc.
Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: η ονοµασία Dell™, το λογότυπο DELL

είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc.
Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες µπορεί να χρησιµοποιούνται στο παρόν έγγραφο

αναφερόµενα είτε στους κατόχους των σηµάτων και των ονοµάτων είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc.

παραιτείται από κάθε δικαίωµα σε εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες τρίτων.

Επίπεδα αεροµεταφερόµενων ρύπων

Κατηγορία

G1 ή χαµηλότερη, όπως ορίζεται από το πρότυπο

ISA-S71.04-1985

Ιούλιος 2010

Advertising