ןוכדע יבגל תמר םוהיז ריו, ןוכדע יבגל תמר םוהיז ריווא – Dell PowerVault NX300 User Manual

Page 31

Advertising
background image

ןוכדע

יבגל

תמר

םוהיז

ריווא

םיבוקנה םינותנה לע הלוע האבה ריוואה םוהיז תמר

ב

הדובעה תליחת ךירדמ

תכרעמה לש

ךתושרבש

:

יריווא םוהיז תמר

Class

G1

ןקתב רדגומכ

ISA-S71.04-1985

____________________

תמדקומ העדוה אלל תונתשהל יושע הז ךמסמב עדימה

.

© 2010 Dell Inc

.

תורומש תויוכזה לכ

.

איהש ךרד לכב הלא םירמוח קותעש

,

אהת רשא אהת

,

תאמ בתכב תושר תלבק אלל

Dell Inc.

טלחהב רוסא

.

הז ךמסמב םירכזומה רחסמ ינמיס

:

םשה

Dell™

,

לש וגולה

DELL

לש רחסמ ינמיס םה

Dell Inc.

.

ךמסמב םירחא םיירחסמ תומשבו םיירחסמ םינמיסב שומיש השעייש ןכתיי

תונעוטה תויושיל סחייתהל ידכ הז

תומשהו םינמיסה לע תולעבל

,

ןהלש םירצומל וא

.

Dell Inc.

תומשו םיירחסמ םינמיסב יניינק קלח לכ לע תרתוומ

התולעבבש הלאל טרפ םיירחסמ

.

ילוי

2010

Advertising