Ordex T13759 User Manual

Shoe rack, Regał na buty, Cipőállvány

Advertising
background image

HU

HU

Ellenkező esetben sérülésveszély és / vagy a termék
megkárosodása fenyeget.

J

Biztosítsa, hogy minden elem szilárdan legyen ösz-
szekötve és vizsgálja meg a kötési helyeket stabilitás
szempontjából.

Q

Szerelés

j

Szerelje össze a cipő polcot az A ábra szerint.

Utalás: A cipő polc szélességét individuálisan
beállíthatja (64 – 119 cm).

j

Ebből a célból húzza szét ill. tolja össze a teleszkó-
pos rúdakat 3 .

Q

Tisztítás és ápolás

j

A tisztításhoz és ápoláshoz használjon egy száraz,
szöszmentes törlőkendőt.

Q

Hulladékkezelés

A csomagolás környezetbarát anyagokból

áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken
mentesíthet.

A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről tájé-
kozódjon a községi vagy városi önkormányzatnál.

Cipőállvány

Q

Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez

olvassa el figyelmesen a következő szerelési
utasítást és a biztonsági előírásokat. A terméket

csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási terüle-
teken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg.
Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja,
adja át neki a teljes dokumentációt is.

Q

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék cipőknek száraz beltéri helyiségekben való
tárolására alkalmas. A leírtaktól eltérő használat, vagy
a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez
és / vagy a termék károsodásához v ezethet. A nem
rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó
nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhaszná-
lásra készült.

Q

Alkatrészleírás

1

1 oldalrész

2

2 oldalrész

3

teleszkópos rúd

4

csavar

Q

Csomagolás tartalma

A kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a csomagolás
tartalmát, annak teljességét, valamint a termék és az elemek
kifogástalan állapotát. Semmi esetre se szerelje össze a
terméket, ha a csomagolás nem teljes.

1 x 1 oldalrész
1 x 2 oldalrész
6 x teleszkópos rúd
12 x csavar
1 x szerelési utasítás

Q

Műszaki adatok

Méretek:

kb. 64 – 119 x 53 x 22.5 cm

(sz x m x h)

Max. terhelés: szintenként 4 kg

Biztonsági figyelmeztetés

KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT AZ

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT! ŐRIZZE MEG GON-

DOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!

J

FIGYELMEZTETÉS!

ÉLET - ÉS

BALESETVESZÉLY KISGYERMEKEK
ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA!

Soha ne

hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolási
anyagokkal! Fulladás veszélye áll fenn! Tartsa távol
a gyermekeket a terméktől!

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyosodjon
meg róla, hogy a darabok sérülésmentesek és az
összeszerelés szakszerűen történt. Szakszerűtlen
szerelés esetén sérülésveszély áll fenn. A károsodott
elemek befolyásolhatják a biztonságot és a működést.

J

VIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet
nélkül! A termék nem mászó- vagy játszó készülék!
Biztosítsa, hogy személyek, különösen gyerekek ne
álljanak a termékre vagy ne húzzák magukat arra
fel. A cipős polc felborulhat. Annak a következmé-
nyei sérülések és / vagy tárgyi károsodások lehetnek.

J

Biztosítsa, hogy a cipősszekrény szilárd, vízszintes
alapon álljon. Ellenkező esetben a következmények
sérülések és / vagy tárgyi károsodások lehetnek.

J

VIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Ne állítsa

fel a terméket nyílt tűz közelébe.

J

Tartsa a terméket víztől és nedvességtől távol. Ellen-
kező esetben a következmények tárgyi károsodások
lehetnek.

J

A terméket egyenletesen, úgy kell megterhelni hogy
ne borulhasson fel.

J

Gondoskodjon róla, hogy a termék ne tudjon felbo-
rulni.

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Semmiesetre se
használja a terméket, ha az sérült.

J

Ügyeljen arra, hogy a terméket csak szakértő személy
szerelje össze.

J

Ne terhelje meg a terméket szintenként 4 kg felett.

PL

PL

J

Należy pamiętać, że produkt powinien zostać
zmontowany przez odpowiednio wykwalifikowaną
osobę.

J

Regału nie należy obciążać obciążeniem większym
aniżeli 4 kg na jedną półkę. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo powstania obrażeń i / lub
uszkodzenia regału.

J

Należy zapewnić solidne wykonanie wszystkich
połączeń i sprawdzić ich stabilność.

Q

Montaż

j

Zmontować regał na buty zgodnie z rysunkiem A.

Wskazówka: Szerokość regału można ustawić
indywidualnie według potrzeb (64 – 119 cm).

j

W tym celu należy rozsunąć wzgl. zesunąć drążki
teleskopowe 3 .

Q

Czyszczenie i pielęgnacja

j

Do czyszczenia i pielęgnacji używać suchej ściereczki,
nie pozostawiającej strzępków.

Q

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materia-

łów przyjaznych dla środowiska, które można
oddać do utylizacji do lokalnych punktów
recyklingu.

Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego
produktu otrzymają Państwo w swoim zarządzie miasta
lub gminy.

Regał na buty

Q

Instrukcja

Przed rozpoczęciem montażu należy zapo-

znać się z produktem. W tym celu należy
uważnie przeczytać instrukcję montażu i

wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącz-
nie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem.
Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowy-
wanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby
trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należą-
cych do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Q

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony do przechowywania butów
w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne
niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie
jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego
przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku
komercyjnego.

Q

Opis części

1

Część boczna 1

2

Część boczna 2

3

Drążek teleskopowy

4

Śruba

Q

Zakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po
rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności i stanu
elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli zawartość
opakowania jest niekompletna.

1 x Część boczna 1
1 x Część boczna 2
6 x Drążek teleskopowy
12 x Śruba
1 x Instrukcja montażu

Q

Dane techniczne

Wymiary:

ok. 64 – 119 x 53 x 22.5 cm

(szer. x wys. x głęb.)

Maksymalne
obciążenie:

4 kg na każdą półkę

Wskazówki dot.
bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ

MONTAŻOWĄ! INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ NALEŻY

STARANNIE PRZECHOWAĆ!

J

OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIE-

CZEŃSTWO WYPADKU I UTRATY
ŻYCIA PRZEZ MAŁE DZIECI! W żad-

nym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru
w pobliżu opakowania. Niebezpieczeństwo udu-
szenia! Produkt przechowywać z dala od dzieci.

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA
SIĘ! Należy upewnić się, czy wszystkie elementy są
w dobrym stanie i czy zostały zamontowane pra-
widłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpie-
czeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą
wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję
produktu.

J

UWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru!
Produkt nie jest przyrządem do wspinania się ani
zabawką! Należy zapewnić, aby nikt, a w szczegól-
ności dzieci nie stawały na regale ani nie podciągały
się na nim. Regał na buty może się wówczas prze-
wrócić. Skutkiem tego mogą być obrażenia i / lub
szkody rzeczowe.

J

Produkt należy ustawić na stabilnym i równym pod-
łożu. W przeciwnym razie należy liczyć się z ryzy-
kiem odniesienia obrażeń i / lub szkód rzeczowych.

J

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO

POŻARU! Produktu nie ustawiać w
pobliżu otwartego ognia.

J

Produkt trzymać z dala od wody i wilgoci, aby
zapobiec szkodom rzeczowym.

J

Produkt należy obciążać równomiernie w taki sposób,
aby nie mógł się on przewrócić.

J

Należy zadbać o to, aby regał nie mógł się wywrócić.

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIE-
NIA SIĘ! W żadnym wypadku nie używać produktu,
jeśli jest on uszkodzony.

GB

GB

(64 – 119 cm).

j

In order to do so, pull the telescope bars 3 apart
or push them together.

Q

Cleaning and care

j

Use a dry, lint-free cloth to clean and take care of
the product.

Q

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable

materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more
details of how to dispose of your worn-out product.

Shoe rack

Q

Introduction

Please familiarise yourself with the pro duct

prior to assembly. Carefully read the following
assembly instructions and safety tips. Only use

the unit as described and for the specified applications.
Store these instructions in a safe place. If passing this
product on to a third party also include all documents.

Q

Intended use

This product is suitable for storing shoes in dry interior
rooms. Any use other than the aforementio ned or any
product modification is prohibited and can lead to injuries
and / or product damage. The manufacturer is not liable
for any damages caused by any use other than its intended
purpose. This product is not intended for commercial use.

Q

Description of parts

1

Side frame 1

2

Side frame 2

3

Telescope bar

4

Screw

Q

Includes

Immediately after unpacking please check the package
contents for completeness and if all parts and the product
are in good condition. Do not assemble the product if
the package contents are incomplete.

1 x Side frame 1
1 x Side frame 2
6 x Telescope bar
12 x Screw
1 x Assembly instruction

Q

Technical specifications

Dimensions: approx. 64 – 119 x 53 x 22.5 cm

(w x h x d)

Max. load:

4 kg per tier

Safety information

PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BEFORE

USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IN A SAFE PLACE!

J

WARNING!

RISK OF LIFE AND

ACCIDENTS IN INFANTS AND CHIL-
DREN! Never leave children unattended

with the packaging material. Risk of suffocation. Keep
children away from the product.

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts

are undamaged and correctly assembled. Incorrect
assembly poses the risk of injury. Damaged parts
may affect safety and function.

J

CAUTION! Do not leave children without supervi-
sion. The product is not a climbing frame or toy.
Make sure that nobody stands on or climbs up the
product. This particularly applies to children. The
shoe rack may tip up. This can result in injury
and / or damage to property.

J

Make sure that the product is standing on a solid,
even surface. Injury and / or damage to property
may otherwise occur.

J

CAUTION! FIRE HAZARD! Do not

place the product near an open fire.

J

Keep the product away from water and damp,
otherwise damage to property may result.

J

Weight must be distributed evenly on the product to
prevent it from tipping up.

J

Make sure that the product cannot fall over.

CAUTION! RISK OF INJURY! Do not under any

circumstances use the product if it is damaged.

J

Make sure that the product is only assembled by a
competent person.

J

Do not load more than 4 kg onto each tier of the
product. Otherwise there is a risk of injury and / or
damage to the product.

J

Ensure that all connections are firmly connected
together and check that all joints are stable.

Q

Assembly

j

Assemble the shoe rack in line with Figure A.

Note: You can adjust the width of the shoe rack

You need
Potrzebujecie · Szüksége van
Potrebujete · Potřebujete
Budete potrebovať · Sie benötigen:

1

1

1 x

2

1 x

3

6 x

4

12 x

B

A

3

2

1

4

T13759

SHOE RACK

Assembly and safety advice

REGAŁ NA BUTY

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

CIPŐÁLLVÁNY

Használati- és biztonsági utasítások

REGAL ZA ČEVLJE

Navodila za montažo in varnost

BOTNÍK

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

REGÁL NA TOPÁNKY

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

SCHUHREGAL

Montage- und Sicherheitshinweise

4

75802_Shoe rack_LB4.indd 1

6/14/2012 6:15:52 PM

Advertising