Kledingk as t v an t e xtiel z doelmatig gebruik, Z technische gege v ens, Veiligheidsins tructies – Ordex Z29776 User Manual

Page 4: Z schoonmak en en onderhoud, Z v e rw ijdering

Advertising
background image

4
NL/BE

Kledingk

as
t v
an t

e

xtiel

z
Doelmatig gebruik

Het pr

oduct is niet v

oor zak

elijk

e doeleinden

geschikt.

z
Technische gege

v

ens

Max. belas

ting:

kledings

tang: 1

0

k

g

bo
vens
te kledingv

ak: 8 k

g

schuiflade: 3 k

g

V

eiligheidsins

tructies

LEES V

ÓÓR HET GEBR

UIK EERS

T DE

MONT

AGEHANDLEIDING DOOR! BEW

AAR

DE MONT

AGEHANDLEIDING Z

O

RG

VULDIG!

W
AARSCHUWING!

LEVENSGEV

AAR

EN ONGEV

ALLENRISIK

O‘S

V

OOR PEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinder

en nooit z

onder toezicht bij

het v

er

pakkingsmateriaal. Er bes

taat

ve

rs

tikkingsge

vaar
. Houdt kinder

en buiten het

ber
eik v

an het pr

oduct.

A

TTENTIE! VER

W
ONDINGSGEV

AAR!

V

er

zek

er U er

van dat alle onder

delen

onbeschadigd en v

akk
undig gemonteer

d

zijn. Bij onjuis

te montage bes

taat

ve

rw

ondingsge

vaar
. Beschadigde

onder

delen k

unnen de v

eiligheid en de functie

beïn

vloeden.

V

OORZICHTIG!

Houd s

teeds toezicht op

uw kinder

en! Het pr

oduct is niet geschikt

om op te klimmen of te spelen! W

aar
bor
g

dat personen, in het bijz

onder kinder

en, niet

op het pr

oduct gaan s

taan of zich er

aan

optr

ekk
en. Het pr

oduct k

an k

antelen. Letsel

en / of materiële schade k

an / k

unnen het

ge

volg zijn.

 

Het pr

oduct moet gelijkmatig en z

odanig

belas

t w
o

rden dat het niet om k

an v

allen.

V

OORZICHTIG! GEV

AAR V

OOR

ELEK

TRISCHE SCHOKKEN!

W

aar
bor
g

vóór het bor

en dat zich geen s

troomleidingen

op de plek v

an het te bor

en gat be

vinden.

V

OORZICHTIG! W

A

TERSCHADE!

W

aar
bor
g v
óór het bor

en dat zich geen

w

a

ter

leidingen op de plek v

an het te bor

en

gat be

vinden.

 

Zor
g er

voor dat het pr

oduct alleen door

vakk
undige personen w

o

rdt gemonteer

d.

 

W

aar
bor
g dat alle elementen v

a

st met

elk
aar v

er

bonden zijn en contr

oleer alle

ve

rbindingspunten op s

tabiliteit.

z
Schoonmak

en en onderhoud

 

Gebr

uik een dr

oge, pluisvrije doek v

oor de

reiniging.

z
V

e

rw

ijderingDe v

er

pakking bes

taat uit

milieuvriendelijk

e materialen die u via

de plaatselijk

e r
ecy
clingdiens

ten k

unt

afv
oer
en.

Infor

matie o

ver de mogelijkheden, om het

uitgediende ar

tik

el na gebr

uik af te v

oer
en

ve

rs

trekt uw gemeentelijk

e o
ve

rheid.

4

11/2/11 2:14 PM

Advertising