Ordex Household Shelving User Manual

Ordex Furniture

Advertising
background image

Household Shelving

Intended use

The product is intended for the storage of objects. It is only intended for private use indoors.
Any use other than previously described or any product modification is prohibited and can
result in injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for damage caused
by improper use. The product is not intended for commercial use.

Dimensions/ Material

Stacking shelf:

750 x 1500 x 300 mm (w x h x d)

Material:

stacking shelf: galvanised metal

Corner angles: HDSE

Max. load capacity:

50 kg per shelf

Safety notices

PLEASE KEEP ALL SAFETY NOTICES AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE!

RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TOD-

DLERS AND SMALL CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging
material. Suffocation hazard. Keep this product well away from children. This product is not a toy.

RISK OF FATAL INJURY! Please be sure not to drill into any electri-

cal wiring, gas or water lines inside the wall. If necessary, use a cable detector before drill
into the wall.

CAUTION! RISK OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all
parts are correctly assembled. Incorrect assembly could lead to injury. Damaged parts could
impact safety and function.

CAUTION! Do not leave children unattended! The product is not a climbing frame or toy!
Make sure that nobody climbs or leans on the product, particularly children. This may result in
injury and / or damage.

Every effort was made during manufacturing to prevent sharp edges on this product. Han-
dle the individual parts carefully, so that accidents or injuries are avoided during assembly
and in use.

Please always use safety gloves during assembly.

Make sure that the product is only assembled by competent persons.

Only set up the shelving unit on a secure, level surface.

Check the stability of the product before use.

50 kg

Do not load the product with more than 50 kg per shelf. Failure to observe this
advice may result in injury and / or product damage.

The component with the maximum load capacity warning must be installed at eye level (front).

Ensure the load is distributed evenly - avoid overloading.

Attach the protective caps to prevent possible damage to the floor.

After assembly, verify all parts are firmly interconnected.

Wall bracket required!

Before wall mounting verify the selected wall is suitable for securing the product.

Before attaching the product to the wall, check which mounting materials are suitable for
your wall. Mounting materials for wall mounting not included but absolutely required.

Installation

CAUTION! RISK OF INJURY!

Please refer to the instructions for use for your power drill.

Assemble the product according to figures A, B and C.

Cleaning and Care

Never use petrol, solvents or corrosive cleaners.

Use a slightly dampened, non-fluffing cloth to clean the product.

Uses a slightly damp, lint-free cloth and mild detergent to remove stubborn dirt.

Warranty Declaration

This product has a 3 year warranty from the date of purchase extended only to the original
buyer, not transferrable. Please keep your receipt as proof of purchase.
The guarantee applies to material or manufacturing defects only. It does not cover wear items
or damage caused by improper use. Any modifications will void the guarantee. This warranty
does not limit your legal rights. Please phone the service centre for guarantee claims. This is the
only way to return your product free of charge.

Service

IAN 101158

TKT GmbH
Zum Möhnewehr 25
D-59755 Arnsberg
E-Mail: [email protected]

Please have your receipt and the article num-
ber (e.g. IAN 12345) ready as your proof of
purchase when enquiring about your product.

Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials. Dispose of it at your local recycling
centre. Contact your municipal authorities for details on how to dispose of your worn-out product.

Hushållshylla

Ändamålsenlig användning

Produkten är avsedd för förvaring av föremål. Produkten är endast avsedd för privat bruk inomhus.
En annan användning än den som beskrivits eller en förändring av produkten är inte tillåten
och kan förorsaka personskador och / eller skador på produkten. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som förorsakas av icke ändamålsenlig användning. Denna produkt är ej avsedd för
yrkesmässig användning.

Mått / material

Modulärt hyllsystem:

750 x 1500 x 300 mm (B x H x D)

Material:

Modulärt hyllsystem:

förzinkad metall

Hörnjärn:

HDSE

Max. belastning:

50 kg per hyllplan

Säkerhetsinformation

SPARA ALL SÄKERHETSINFORMATION OCH SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖR
FRAMTIDA BRUK!

RISK FÖR LIVSHOTANDE SKADOR FÖR SMÅBARN OCH

BARN! Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpackningsmaterialet. Risk för kvävning.
Förvara produkten utom räckhåll för barn. Denna produkt är ingen leksak.

LIVSFARA! Kontrollera att inga dolda ström-, gas- eller vattenledningar

befinner sig bakom borrhålen innan du borrar i väggen. Kontrollera eventuellt väggen med
strömprövare innan du borrar i väggen.

SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR! Kontrollera även att alla delar är oskadade
och korrekt monterade. Vid ej fackmässig montering risk för personskador. Skadade delar
kan påverka produktens säkerhet och funktion.

Husholdningsreol

Formålsbestemt anvendelse

Produktet er beregnet til opbevaring af genstande. Produktet er beregnet til privat anvendelse
indendørs. Anden anvendelse end de beskrevne eller ændringer af produktet er ikke tilladt og
kan føre til tilskadekomst og / eller beskadigelse af produktet. Producenten fralægger sig et-
hvert ansvar for skader som følge af uhensigtsmæssig anvendelse. Produktet er ikke beregnet til
erhvervsmæssig brug.

Mål / materiale

Stikreol:

750 x 1500 x 300 mm (B x H x D)

Materiale:

stikreol:

galvaniseret metal

Hjørnevinkel: HDSE

Max. belastbarhed

50 kg per reolbund

Sikkerhedsinformationer

OPBEVAR ALLE SIKKERHEDSHENVISNINGER OG VEJLEDNINGER FOR FREMTIDEN!

RISIKO FOR BØRNS LIV OG HELBRED! Lad børn aldrig være

uden opsyn med emballagen. Der består kvælningsfare. Produktet skal opbevares utilgæn-
geligt for børn. Dette produkt er ikke legetøj.

LIVSFARE! Forvis Dem om, at De ikke støder på strøm-, gas- eller

vandledninger, når De borer i væggen. Kontrollér i givet fald med en ledningssøger, inden
du borer i væggen.

FORSIGTIG! FARE FOR KVÆSTELSER! Alle delene skal være ubeskadiget og monteret
korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering er der fare for personskader. Beskadigede dele
kan påvirke sikkerheden og produktets funktion.

FORSIGTIG! Lad børn ikke være uden opsyn! Produktet er hverken et klatrestativ eller et
legetøj! Sørg for at ingen personer og især ikke børn klatrer op på produktet eller læner sig
op ad det. Dette kan forårsage personskader og / eller beskadigelser på produktet.

Der blev gjort enhver anstrengelse under fremstillingen, for at undgå skarpe kanter på dette
produkt. Omgå med forsigtighed enkeltdelene, så der undgås ulykker, henholdsvis skader
under opbygningen og brugen.

Brug ved montagen venligst absolut sikkerhedshandsker.

Sørg for at produktet monteres af fagkyndige personer.

Opstil reol kun på sikker plan undergrund.

Inden brugen så skal produktets stabilitet kontrolleres.

50 kg

Belast produktet ikke med mere end 50 kg per reolbund. I modsat tilfælde truer fare
for kvæstelse og / eller beskadigelse af produktet.

Byggedelen med angivelsen til den max. belastning skal anbringes i synshøjde (foran).

Vær opmærksom på jævn lastfordeling – undgå overlæsning.

Påsæt beskyttelseshætter for at undgå eventuelle beskadigelser på bunden.

Kontrollér efter montagen om alle dele er fast forbundet med hinanden.

Vægholder påkrævet!
Kontrollér inden vægmonteringen, om den valgte væg er egnet til montering af produktet.

Informér Dem omkring det egnede montagemateriale til deres væg, inden vægmontagen.
Montagemateriale til vægmontagen er ikke indeholdt i leveringen, men absolut nødvendigt.

Montage

FORSIGTIG! FARE FOR KVÆSTELSER!

Inddrag deres boremaskines betjeningsvejledning.

Montér produktet iht. afbildningerne A, B og C.

Rengøring og pleje

Anvend under ingen omstændighed benzin, opløsnings- eller ætsende rengøringsmidler.

Brug en let fugtet, fnugfri klud til rengøring.

Anvend ved kraftigere tilsmudsning en let fugtet fnugfri klud og et mildt rengøringsmiddel.

Garantibevis

3 års garanti fra købsdato af på dette produkt gælder kun overfor førstegangskøbere; kan ikke
overdrages. Opbevar venligst kassebonen som
dokumentation.
Garantien gælder kun for materiale- eller produktionsfejl, men ikke for sliddele eller beskadigel-
ser gennem uhensigtsmæssig håndtering. Garantien ophører ved fremmed indgreb. Deres lov-
mæssige rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti. I garantitilfælde kontaktes servicestedet
via telefon. Kun på denne måde kan en gratis indsendelse af deres apparat garanteres.

Service

IAN 101158

TKT GmbH
Zum Möhnewehr 25
D-59755 Arnsberg
E-Mail: [email protected]

Opbevar venligst kassebonen og artikelnum-
meret (f.eks. IAN 12345) som dokumentation
for købet, så disse kan fremvises på forespørgsel.

Bortskaffelse

Emballagen består af miljøvenlige materialer. Bortskaf disse i de lokale genbrugsbeholdere. De
kan få oplysning om bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller
bystyret.

SE UPP! Lämna ej barn utan uppsikt! Produkten är ingen klätterställning eller leksak! Se till
så att personer, i synnerhet barn, ej klättrar på eller lutar sig mot produkten. Detta kan leda
till person- och / eller materiella skador.

Under produktionen vidtogs alla tänkbara åtgärder för att undvika vassa kanter på produk-
ten. Handskas trots det försiktigt med hyllans delar för att undvika olyckor eller personska-
dor under montering och användning.

Använd under alla omständigheter skyddshandskar vid montering.

Säkerställ att produkten endast monteras av fackkunniga personer.

Hyllan får endast placeras på ett säkert, jämnt underlag.

Kontrollera att produkten är stabil innan den används.

50 kg

Produkten får inte belastas med mer än 50 kg per hyllplan. I annat fall föreligger
risk för personskador och / eller skador på produkten.

Komponenten med uppgift om max. belastning måste fästas i ögonhöjd (framtill) på hyllan.

Se till att hyllan belastas jämnt – undvik överbelastning.

Montera plastfötterna för att undvika skador på golvet.

Kontrollera efter monteringen att alla delar sitter ihop ordentligt.

Hyllan måste fästas i en vägg!

Kontrollera före väggmontering att väggen är tillräckligt stabil för montering av produkten.

Informera dig om lämpligt monteringsmaterial för väggen innan väggmontering utförs.
Monteringsmaterial för väggmontering ingår ej, men är absolut nötvändigt.

Montering

SE UPP! RISK FÖR PERSONSKADOR!

Läs även borrmaskinens bruksanvisning.

Montera produkten enligt bilderna A, B och C.

Rengöring och skötsel

Använd under inga omständigheter bensin, lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Använd lätt fuktad luddfri duk för rengöring.

Vid envis smuts använd en lätt fuktad luddfri duk och ett milt rengöringsmedel.

Garantiförklaring

3 års garanti från inköpsdagen för denna produkt gäller endast för den person som gjort
inköpet. Garantin kan inte överlåtas. Spara kassakvittot som bevis.
Garantin gäller endast för material- eller fabrikationsfel, inte för slitdelar eller för skador som
förorsakats av felaktig användning. Garantin förfaller vid ej auktoriserat ingrepp. Din lagstad-
gade garanti begränsas inte av denna garanti. I garantiärenden skall telefonkontakt tas med
servicestället. Endast på detta sätt kan kostnadsfri retur av din apparat garanteras.

Service

IAN 101158

TKT GmbH
Zum Möhnewehr 25
D-59755 Arnsberg
E-post: [email protected]

Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i
beredskap (t.ex. IAN 12345) för att bevisa
köpet.

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänliga material. Avfallshantering måste ske på lokala
återvinningsstationer. Kontakta kommunen för vidare information om avfallshantering av den
förbrukade produkten.

C

You need
Du behöver
Du skal bruge:

2

A

2

3

B

1.

4.

2.

3.

4 x

1

4 x

2

4 x

100–110

cm

TKT GmbH
Zum Möhnewehr 25
D-59755 Arnsberg

Last Information Update · Informationsstatus · Tilstand af information:
06 / 2014 · Ident-No.: 101158062014-GB/IE/SE/DK

3

Advertising