Technische gegevens, Montage, Het milieu – ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 11

Advertising
background image

Technische gegevens

Afmeting

Hoogte

815 mm

Breedte

596 mm

Diepte

550 mm

maximale bewaartijd bij stroomuit-
val

13 h

Voltage

230-240 V

Frequentie

50 Hz

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan
de linker binnenkant van het apparaat en op het ener-
gielabel.

Montage

Let op! Lees voor uw eigen veiligheid en correcte
werking van het apparaat eerst de

"veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het
apparaat te installeren.

Opstelling

Dit apparaat kan ook in een droge, goed geventileerde
binnenruimte (garage of kelder) geïnstalleerd worden,
maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter
installeren op een plaats waar de omgevingstempera-
tuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aan-
gegeven op het typeplaatje van het apparaat.

Klimaat-

klasse

Omgevingstemperatuur

SN

+10°C tot + 32°C

N

+16°C tot + 32°C

ST

+16°C tot + 38°C

T

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de
frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de
stroomtoevoer in uw huis.
Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcon-
tact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een
afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de gel-
dende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich
als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet wor-
den nageleefd.
Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Het milieu

Het symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag

worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij
een verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit

11

Advertising