Bediening, Het eerste gebruik – ZANKER KBU 12401 DK User Manual

Page 4

Advertising
background image

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoe-

stellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat

het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening (indien voor-

zien van een wateraansluiting).

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodza-

kelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het
apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge-
kwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door

een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen
gebruik te worden gemaakt van originele reserveon-
derdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag
kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en

evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag
niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke
afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen:
het apparaat moet weggegooid worden conform de van
toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsin-
stanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de
koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmte-
wisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit appa-
raat en die voorzien zijn van het symbool zijn recy-
clebaar.

Bediening

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het ap-
paraat uit te schakelen.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.
Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stel-
len:
• draai de thermostaatknop op een lagere stand om

de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om

de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen
het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden reke-
ning houdend met het feit dat de temperatuur in het ap-
paraat afhankelijk is van:
• de omgevingstemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt
• plaatsing van het apparaat.

Belangrijk! Als de omgevingstemperatuur hoog is of
als het apparaat volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het
apparaat continu werken waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop
op een hogere temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te maken en
zodoende het energieverbruik te beperken.

Het eerste gebruik

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt,
wast u de binnenkant en de interne accessoires met
lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de ty-

pische geur van een nieuw product weg te nemen.
Droog daarna grondig af.

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmid-
delen. Deze beschadigen de lak.

4

Advertising