Sony SLT-A37 User Manual

Page 318

Advertising
background image

NL

4

Verwijdering van oude batterijen
(van toepassing in de Europese Unie
en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de
verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen
van veiligheid, prestaties dan wel in
verband met data-integriteit een
permanente verbinding met een
ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u
naar het hoofdstuk over hoe de batterij
veilig uit het product te verwijderen.
Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product of batterij, kan u
contact opnemen met de gemeentelijke
instanties, de organisatie het belast met de
verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.

Advertising