Věšák na šaty, Stojalo za obešanje oblačil – Ordex T13826 User Manual

Page 7

Advertising
background image

12

13

Věšák na šaty

Použití k určenému účelu

Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům.

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍMSI PROSÍM PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE!

NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Dbejte na to, aby byly všechny

díly správně smontovány a nebyly poškozeny. Při nesprávné

montáži hrozí nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou ovlivnit

bezpečnost a funkci výrobku.

Dbejte na to, aby byl věšák postaven na pevném, rovném podkladě

a aby nemohl ujet.

Dbejte na to, aby byl věšák montován odborně zdatnou osobou.

Čištění a údržba

Pro čištění a ošetřování použijte lehce navlhčený hadřík, který

nepouští vlákna.

Likvidace do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete

jednoduše zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních

středisek.

O možnostech likviace odpadu se můžete informovat u Vaší

obecní nebo městské zprávy.

Stojalo za obešanje oblačil

Uporaba v skladu z določili

Ta izdelek ni predviden za profesionalno uporabo.

Varnostna navodila

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO! NAVODILA

ZA UPORABO SKRBNO SHRANITE!

POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preverite, če so vsi deli

nepoškodovani in strokovno zmontirani. V primeru nestrokovne

montaže obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli lahko

vplivajo na varnost in delovanje.

Pazite, da stojalo za obleke postavite na trdna, ravna tla, kjer se ne

more odkotaliti.

Stojalo za obleke naj zmontira strokovna oseba.

Čiščenje in nega

Za čiščenje in nego uporabljajte rahlo navlaženo krpo brez kosmov.

Odstranjevanje

Embalaža je sestavljena iz ekoloških materialov, ki jih lahko

odlagate na lokalnim lokacijah za recikliranjem.

O možnostih odstranitve odsluženega izdelka se pozanimajte

pri občinski ali mestni upravi.

SI

CZ

Advertising