Vešiak na šaty, Kleiderständer – Ordex T13826 User Manual

Page 8

Advertising
background image

14

15

IAN 71162

Milomex Ltd.

c/o Milomex Services

Hilltop Cottage

Barton Road

Pulloxhill

Bedfordshire

MK45 5HP

UK

Model no.: T13826

Version: 12/2011

Vešiak na šaty

Použitie podľa určenia

Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU! NÁVOD NA

OBSLUHU PROSÍM STAROSTLIVO USCHOVAJTE!

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabezpečte, aby boli

všetky časti namontované nepoškodene a správne. Pri neodbornej

montáži vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Poškodené časti

môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.

Dbajte na to, aby stojan na šaty stál na pevnom, rovnom podklade a

nemohol sa dať do pohybu.

Dbajte na to, aby montáž stojana vykonala len odborne spôsobilá

osoba.

Čistenie a údržba

Na čistenie a ošetrovanie používajte jemne navlhčenú handričku,

ktorá nepúšťa chlpy.

Likvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete

likvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.

O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku

sa dozviete na vašej verejnej alebo štátnej správe.

SK

Kleiderständer

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!

BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle

Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei

unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte

Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

Achten Sie darauf, dass der Kleiderständer auf einem festen,

ebenen Untergrund steht.

Achten Sie darauf, dass der Kleiderständer nur von fachkundigen

Personen montiert wird.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes,

fusselfreies Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien,

die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts

erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

DE

AT

CH

Advertising