Ordex Z28421 User Manual

Ordex Furniture

Advertising
background image

Komplet kavljevUvod

Pred montažo se seznanite z izdelkom.

V ta namen natančno preberite navodilo
za montažo in varnostna navodila. Izdelek

uporabljajte samo tako, kot je opisano, in samo v
predviden namen. To navodilo dobro shranite. V
primeru izročitve izdelka tretjim jim dajte tudi doku-
mentacijo.Uporaba v skladu z določili

Ta izdelek je namenjen za obešanje koles, lestev,
vrtnih naprav in podobnih predmetov. Montirati se
ga sme samo v privatnih notranjih prostorih (kot npr.
v kleti, garaži, delavnici za prosti čas ali podobnih
prostorih). Drugačna uporaba od opisane ali spre-
memba izdelka ni dovoljena in lahko privede do
poškodb in / ali poškodb izdelka. Za poškodbe,
nastale zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec
ne prevzema odgovornosti. Ta izdelek ni predviden
za profesionalno uporabo.Sestavni deli

1

stenska kavlja (velikost XL)

2

stenska kavlja (velikost L)

3

stenski kavelj (velikost M)

4

stenski kavelj (velikost S)

5a

vijakov (29 mm)

5b

vijakov (35 mm)

6

zatičevObseg dobave

Takoj ko odvijete embalažo, preverite popolnost in
nepoškodovanost izdelka ter vseh delov. Nikakor
ne sestavite izdelka, če obseg dobave ni popoln.

2 x stenska kavlja (velikost XL)
2 x stenska kavlja (velikost L)

1 x stenski kavelj (velikost M)
1 x stenski kavelj (velikost S)
7 x vijakov (29 mm)
7 x vijakov (35 mm)
14 x zatičev
1 x navodilo za montažoTehnični podatki

Dimenzije:
Stenski kavelj (velikost XL):

pribl. 30 x 24,5 cm

Stenski kavelj (velikost L):

pribl. 21 x 19,5 cm

Stenski kavelj (velikost M):

pribl. 22 x 15 cm

Stenski kavelj (velikost S):

pribl. 14,5 x 11 cm

Največja obremenitev:
Stenski kavelj (velikost XL):

5 kg na kavelj

Stenski kavelj (velikost L):

5 kg na kavelj

Stenski kavelj (velikost M):

5 kg na kavelj

Stenski kavelj (velikost S):

5 kg na kavelj

Varnostna navodila

PRED UPORABO PROSIMO PREBERITE NAVO-

DILO ZA MONTAŽO! PROSIMO, DA NAVODILO

ZA MONTAŽO SKRBNO SHRANITE!OPOZORILO!

SMRTNA

NEVARNOST IN NEVARNOST
NESREČE ZA DOJENČKE IN

OTROKE! Otrok z ovojnim materialom nikoli
ne puščajte brez nadzora. Obstaja nevarnost
zadušitve. Izdelek hranite izven dosega otrok.

 POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Otro-

kom med montažo ne dovolite zadrževanja v
delovnem območju. V obseg dobave spada
veliko število vijakov in drugih majhnih delov. Ti
so lahko v primeru zaužitja ali vdiha smrtno
nevarni.

 POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Preve-

rite, če so vsi deli nepoškodovani in strokovno
zmontirani. V primeru nestrokovne montaže
obstaja nevarnost poškodb. Poškodovani deli
lahko vplivajo na varnost in delovanje.

 POZOR! Otrok ne pustite nenadzorovanih!

Komplet haczykówWstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy

zapoznać się z produktem. W tym celu
należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt
używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym
przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io
jej dobre przechowywanie. W przypadku przeka-
zania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o
przekazanie także wszystkich należących do pro-
duktu instrukcji i innych dokumentów.Użycie zgodne

z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jest do zawieszania
rowerόw, drabin, narzędzi ogrodowych oraz
podobnych rzeczy. Wolno go zastosować jedynie
w prywatnych pomieszczeniach wewnętrznych (jak
np. piwnicy, garażu, pracowni lub podobnych
pomieszczeniach). Produkt służy do użytku prywat-
nego. Jest on przewidziany do użytku prywatnego
wewnątrz mieszkania / domu. Użycie inne niż wyżej
opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest
dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z
jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony
do użytku komercyjnego.Opis części

1

Haki ścienne (wielkość XL)

2

Haki ścienne (wielkość L)

3

Hak ścienny (wielkość M)

4

Hak ścienny (wielkość S)

5a

Śrub (29 mm)

5b

Śrub (35 mm)

6

KołkόwZakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio
po rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności
i stanu elementów. Nie należy składać produktu,
jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

2 x Haki ścienne (wielkość XL)
2 x Haki ścienne (wielkość L)
1 x Hak ścienny (wielkość M)
1 x Hak ścienny (wielkość S)
7 x Śrub (29 mm)
7 x Śrub (35 mm)
14 x Kołkόw
1 x Instrukcja montażuDane techniczne

Wymiary:
Hak ścienny (wielkość XL):

ok. 30 x 24,5 cm

Hak ścienny (wielkość L):

ok. 21 x 19,5 cm

Hak ścienny (wielkość M):

ok. 22 x 15 cm

Hak ścienny (wielkość S):

ok. 14,5 x 11 cm

Maks. obciążenie:
Hak ścienny (wielkość XL):

5 kg każdy hak

Hak ścienny (wielkość L):

5 kg każdy hak

Hak ścienny (wielkość M):

5 kg każdy hak

Hak ścienny (wielkość S):

5 kg każdy hak

Wskazówki dot.

bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ! INSTRUKCJĘ

MONTAŻOWĄ NALEŻY STARANNIE PRZE-

CHOWAĆ!OSTRZEŻENIE!

NIEBEZ-

PIECZEŃSTWO WYPADKU I
UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE

DZIECI! W żadnym wypadku nie pozostawiać
dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania.
Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt prze-
chowywać z dala od dzieci.

SI

PL

HU

HU

GB

Kampó készletBevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket.

Ehhez olvassa el figyelmesen a következő
szerelési utasítást és a biztonsági előírá-

sokat. A terméket csak a leírtak szerint és a meg-
adott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a
szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a
terméket harmadik személynek továbbadja, adja át
neki a teljes dokumentációt is.Rendeltetésszerű használat

Ez a termék kerékpárok, létrák, kerti szerszámok
vagy más hasonló tárgyak felakasztására készült.
Csak privát beltéri helyiségekben szabad felszerelni
(mint pld. pincékben, garázsokban, hobby -termek-
ben vagy hasonló helyiségekben). A leírtaktól eltérő
használat, vagy a termék átalakítása nem megenge-
dett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodá-
sához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból
fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A
termék nem ipari felhasználásra készült.Alkatrészleírás

1

fali-kampó (XL nagyságú)

2

fali-kampó (L nagyságú)

3

fali-kampó (M nagyságú)

4

fali-kampó (S nagyságú)

5a

csavar (29 mm)

5b

csavar (35 mm)

6

tipliCsomagolás tartalma

A kicsomagolás után azonnal ellenőrizze a csoma-
golás tartalmát, annak teljességét, valamint a termék
és az elemek kifogástalan állapotát. Semmi esetre
se szerelje össze a terméket, ha a csomagolás nem
teljes.

2 x fali-kampó (XL nagyságú)
2 x fali-kampó (L nagyságú)
1 x fali-kampó (M nagyságú)
1 x fali-kampó (S nagyságú)
7 x csavar (29 mm)
7 x csavar (35 mm)
14 x tipli
1 x Szerelési utasításMűszaki adatok

Méretek:
fali-kampó (XL nagyságú): kb. 30 x 24,5 cm
fali-kampó (L nagyságú): kb. 21 x 19,5 cm
fali-kampó (M nagyságú): kb. 22 x 15 cm
fali-kampó (S nagyságú): kb. 14,5 x 11 cm

Max. terhelés:
fali-kampó (XL nagyságú): 5 kg kampónként
fali-kampó (L nagyságú): 5 kg kampónként
fali-kampó (M nagyságú): 5 kg kampónként
fali-kampó (S nagyságú): 5 kg kampónként

Biztonsági figyelmeztetés

KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT AZ

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT! ŐRIZZE MEG

GONDOSAN AZ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓT!FIGYELMEZTETÉS!

ÉLET - ÉS

BALESETVESZÉLY KISGYERME-
KEK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA!

Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül
a csomagolási anyagokkal! Fulladás veszélye
áll fenn! Tartsa távol a gyermekeket a terméktől!

 VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! A felszerelés

közben tartsa a gyerekeket a munka környékétől
távol. A szállítmányhoz számos csavar és más
apró részek tartoznak. Ha ezeket lenyelik vagy
felszippantják, az életveszélyes lehet.

 VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Bizonyo-

sodjon meg róla, hogy a darabok sérülésmen-
tesek és az összeszerelés szakszerűen történt.
Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély
áll fenn. A károsodott elemek befolyásolhatják

Oznaczenie produktu:
Komplet haczyków
Nr modelu: Z28421
Wersja:

05 / 2011

Stan informacji: 01 / 2011
Numer identyfikacyjny: Z28421012011-4

a biztonságot és a működést.

 VIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet

nélkül! A termék nem mászó- vagy játékszer!
Biztosítsa, hogy személyek, de különösen gye-
rekek a termékre ne álljanak ill. a termékhez ne
támaszkodjanak. A következmények sérülések
és / vagy tárgyi károk lehetnek.Ügyeljen arra, hogy a terméket csak szakértő
személyek szereljék össze.kg

Biztosítsa, hogy a kampók ne legyenek

a megengedett maximális terhelésüknék
nagyobb súllyal megterhelve (lásd a

„Műszaki adatok“ fejezetet). Ellenkező esetben
a következmények sérülések és / vagy tárgyi
károsodások lehetnek.

 VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! A

falba fúrás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
a fúrás helyén elektromos vezetékek nincsenek.

 VIGYÁZAT! VÍZKÁROK! A falba fúrás előtt

bizonyosodjon meg róla, hogy a fúrás helyén
vízvezetékek nincsenek.FelszerelésVizsgálja meg a felszerelés előtt, hogy a termék
felerősítésére a fal megfelel e. Esetleg érdeklődje
meg egy szakembernél, hogy a felszerelés
alkalmával mire kell ügyelni és hogy a szállít-
mánybeli tiplik

6

és csavarok

5a

&

5b

alkal-

masak e a falhoz.

Utalás: A kampók

1

,

2

,

3

,

4

felszerelé-

séhez egy elektromos fúrógépre van szüksége.

 VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Biztonségos

munka biztosítása érdekében tartsa be a fúró-
gép Használati utasításának az utasításait.Válassza ki az ígényelt

1

,

2

,

3

vagy

4

kampót és szerelje azt fel az A ábra szerint.HasználatA használat előtt vizsgálja meg, hogy a termék
szilárdan van e felszerelve és hogy a felakasz-
tandó tárgy nem e nehezebb a megadott
maximális terhelésnél.Tisztítás és ápolásA tisztításhoz és ápoláshoz használjon egy
száraz, szöszmentes törlőkendőt.Erősebb szennyezősdéseknél használjon egy
enyhén megnedvesített, szöszmentes törlőkendőt
és enyhe mosogatószert.Semmi esetre se használjon maró tisztítószert.
Máskülönben a termék anyaga károsodhat.Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagok-

ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési
helyeken mentesíthet.

A kiszolgált termék leselejtezési lehetőségeiről tájé-
kozódjon a községi vagy a városi önkormányzatnál.

Termékmegnevezés:
Kampó készlet
Modell-sz.: Z28421
Verzió:

05 / 2011

Az információk állása: 01 / 2011
Azon.-sz.: Z28421012011-4

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZRANIENIA SIĘ! Podczas montażu należy

pilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie było
dzieci. W zakresie dostawy znajdują się liczne
wkręty i inne drobne części. Mogą one stanowić
zagrożenie życia w razie ich połknięcia przez
dzieci lub przedostania się do ich dróg odde-
chowych.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO

ZRANIENIA SIĘ! Należy upewnić się, czy
wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy
zostały zamontowane prawidłowo. Nieprawi-
dłowy montaż grozi niebezpieczeństwem zra-
nienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć
negatywnie na bezpieczeństwo i funkcję pro-
duktu.

 OSTROŻNIE! Nigdy nie pozostawiać dzieci

bez nadzoru! Produkt nie nadaje się do wspi-
naczki ani nie jest zabawką! Należy zapewnić,
aby nikt - w szczególności dzieci - nie stawał na
produkt ani się na nim nie opierał. Wskutek
takiego postępowania mogą wystąpić obraże-
nia / lub uszkodzenia.Proszę pamiętać, że produkt powinien zostać
zmontowany przez właściwego fachowca.kg

Proszę zapewnić, aby haki nie były

obciążane ciężarem większym,
aniżeli dopuszczalne maksymalne

obciążenie (zobacz rozdział „Dane techniczne“).
Obrażenia oraz / lub uszkodzenia mienia mogą
być tego następstwem.

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO

PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Przed wierceniem upewnij się, że w miejscu
wiercenia nie znajdują się żadne przewody.

 OSTROŻNIE! SZKODY WODNE! Przed

wierceniem upewnij się, że w miejscu wiercenia
nie znajdują się żadne rury.MontażPrzed rozpoczęciem montażu na ścianie należy
sprawdzić, czy wybrana ściana nadaje się do
zamocowania niniejszego produktu. Proszę
ewentualnie zasięgnąć informacji fachowca
dotyczącej warunkόw zamocowania produktu

oraz czy załączone w dostawie kołki

6

oraz

śruby

5a

&

5b

odpowiednie są do wybranej

ściany.

Wskazόwka: Do montażu hakόw

1

,

2

,

3

,

4

potrzebna jest państwu elektryczna

wiertarka.

 OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻE-

NIEM! W celu zapewnienia bezpieczeństwa
pracy należy przestrzegać informacji zawartych
w instrukcji obsługi pańskiej wiertarki.Proszę wybrać potrzebny hak

1

,

2

,

3

lub

4

oraz montować go zgodnie z rysunkiem A.ZastosowaniePrzed zastosowaniem należy sprawdzić, czy
niniejszy produkt został stabilnie zamocowany
oraz czy przedmiot przeznaczony do zawie-
szenia nie przekracza podanego maksymalnego
obciążenia.Czyszczenie i pielęgnacjaDo czyszczenia i pielęgnacji używać suchej,
niepozostawiającej strzępków ściereczki.W przypadku silniejszych zabrudzeń ściereczkę
można lekko zwilżyć wodą z dodatkiem łagod-
nego środka myjącego.Nie stosować pod żadnym pozorem żrących
środków czystości. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia materiał produktu.Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z

materiałów przyjaznych dla środowiska,
które można oddać do utylizacji do
lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania
otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

PL

PL

GB

Hook SetIntroduction

Please familiarise yourself with the product

prior to assembly. Carefully read the fol-
lowing assembly instructions and safety

tips. Only use the unit as described and for the
specified applications. Store these instructions in a
safe place. If passing this product on to a third party
also include all documents.Intended use

This product is intended as a support for hanging
bicycle wheels, ladders, garden equipment or similar
objects. It may only be installed in domestic indoor
environments such as basements, garages, hobby
rooms or similar rooms. Any use other than the afore-
mentioned or any product modification is prohibited
and can lead to injuries and / or product damage.
The manufacturer is not liable for any damages
caused by any use other than its intended purpose.
This product is not intended for commercial use.Description of parts

1

Wall hook (size XL)

2

Wall hook (size L)

3

Wall hook (size M)

4

Wall hook (size S)

5a

Screw (29 mm)

5b

Screw (35 mm)

6

DowelIncludes

Immediately after unpacking please check the pack-
age contents for completeness and if all parts and
the product are in good condition. Do not assemble
the product if the package contents are incomplete.

2 x Wall hook (size XL)
2 x Wall hook (size L)
1 x Wall hook (size M)
1 x Wall hook (size S)
7 x Screw (29 mm)
7 x Screw (35 mm)
14 x Dowel
1 x Installation instructionsTechnical data

Dimensions:
Wall hook (size XL):

approx. 30 x 24.5 cm

Wall hook (size L):

approx. 21 x 19.5 cm

Wall hook (size M):

approx. 22 x 15 cm

Wall hook (size S):

approx. 14.5 x 11 cm

Max. load:
Wall hook (size XL):

5 kg per hook

Wall hook (size L):

5 kg per hook

Wall hook (size M):

5 kg per hook

Wall hook (size S):

5 kg per hook

Safety information

PLEASE READ THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BEFORE USE! PLEASE KEEP THE ASSEMBLY

INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE!WARNING!

RISK OF LIFE

AND ACCIDENTS IN INFANTS
AND CHILDREN! Never leave

children unattended with the packaging material.
Risk of suffocation. Keep children away from
the product.

 CAUTION! RISK OF INJURY! Keep children

away from the work area when the product is
being assembled. The scope of delivery contains
some screws and other small parts. They could
pose a lethal hazard if they are swallowed or
inhaled.

 CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all

parts are undamaged and correctly assembled.
Incorrect assembly poses the risk of injury.
Damaged parts may affect safety and function.

 CAUTION! Do not leave children without

supervision! The product is not a climbing frame
or toy! Make sure that nobody stands or pulls
themselves up on the product; this applies par-
ticularly to children. This can result in injury and /
or damage to property.Make sure that the product is only assembled
by competent persons.kg

Ensure that the hooks are not subjected

to loads greater than the permissible
maximum load (see section on

“Technical data”). Otherwise injury and / or
damage to property may occur.

 CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

Before starting to drill, make sure that there are
no cables in the place where you wish to drill.

 CAUTION! WATER DAMAGE! Before star-

ting to drill, make sure there are no pipes in the
place where you wish to drill.AssemblyBefore assembly, check that the wall is suitable
for attaching the product to. You may have to
consult a specialist as to what to take into
account when mounting it and whether the
dowels

6

and screws

5a

&

5b

supplied are

suitable for the wall.

Note: An electric drill is required to install the
hooks

1

,

2

,

3

,

4

.

 CAUTION! DANGER OF INJURY! To en-

sure that you work safely, refer to the operating
instructions supplied with your electric drill.Select the desired hook

1

,

2

,

3

or

4

and

install it in accordance with Figure A.UseBefore use, check that the product is securely
attached and that the object to be hung from it
is not heavier than the relevant permissible
maximum load given above.Cleaning and CareUse a dry, non-fluffing cloth for cleaning and
care of the product.Remove more stubborn dirt with a slightly
dampened, non-fluffing cloth and a mild
washing-up liquid.Never use caustic cleaners. The product material
may otherwise be damaged.Disposal

The packaging is made entirely of

recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for
more details of how to dispose of your worn-out
product.

Description of product:
Hook Set
Model no.:

Z28421

Version: 05

/

2011

Level of information: 01 / 2011
ID No.: Z28421012011-4

You need · Potrzebujecie · Szüksége van · Potrebujete · Potřebujete · Budete potrebovať · Sie benötigen:

1

Ø 6 mm

Z28421

4

KOMPLET HACZYKÓW

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

KAMPÓ KÉSZLET

Használati- és biztonsági utasítások

KOMPLET KAVLJEV

Navodila za montažo in varnost

SADA HÁKŮ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

SÚPRAVA HÁČIKOV

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

HOOK SET

Assembly and safety advice

HAKEN-SET

Montage- und Sicherheitshinweise

XL

L

M

S

Max.

5 kg

Max.

5 kg

Max.

5 kg

Max.

5 kg

(29 mm)

(35 mm)

1

2 x

2

2 x

3

1x

4

1x

5b

7 x

6

14 x

5a

7 x

A

5b

6

1 2 3 4

5a

64624_ord_Haken-Set_LB4.indd 1

30.12.10 10:05

Advertising