Ordex Z28421 User Manual

Page 2

Advertising
background image

© by ORFGEN Marketing

IAN 64624
Milomex Ltd.
c/o Milomex Services
Hilltop Cottage
Barton Road
Pulloxhill
Bedfordshire
MK45 5HP
UK

vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Poškodené
časti môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.

 POZOR! Nenechávajte deti bez dozoru! Vý-

robok nie je určený na lezenie alebo na hranie!
Zabezpečte, aby sa osoby, najmä deti, nemohli
postaviť na výrobok, resp. sa oň opierať. Dô-
sledkom môžu byť poranenia a / alebo vecné
škody.Dbajte na to, aby výrobok montovali iba osoby
s odbornými znalosťami.kg

Zabezpečte, aby háky neboli zaťa-

žované nad rámec povoleného ma-
ximálneho zaťaženia (pozri kapitolu

„Technické údaje“). Inak môžu byť dôsledkom
poranenia a / alebo vecné škody.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU

ELEKTRICKÝM PRÚDOM! Pred vŕtaním sa
ubezpečte, že sa v oblasti vŕtania nenachádzajú
žiadne vedenia.

 POZOR! ŠKODY SPÔSOBENÉ VODOU!

Pred vŕtaním sa ubezpečte, že sa v oblasti vŕta-
nia nenachádzajú žiadne rúry.MontážPred montážou skontrolujte, či je stena vhodná
na upevnenie výrobku. V prípade potreby sa
informuje u odborníka, čo treba dodržať pri
montáži a či sú dodané hmoždinky

6

a skrutky

5a

&

5b

vhodné pre danú stenu.

Upozornenie: Pri montáži hákov

1

,

2

,

3

,

4

budete potrebovať elektrickú vŕtačku.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANE-

NIA! Riaďte sa návodom na obsluhu vašej
vŕtačky, aby bola zaručená bezpečnosť pri
práci.Vyberte potrebný hák

1

,

2

,

3

alebo

4

a

namontujte ho podľa obrázka A.PoužívaniePred používaním skontrolujte, či je výrobok
stabilne upevnený a či vešaný predmet nie je
ťažší ako uvedené maximálne zaťaženie.Čistenie a údržbaNa čistenie a údržbu používajte suchú handru
bez chlpov.V prípade silnejšieho znečistenia použite jemne
navlhčenú handričku bez chlpov a jemný umý-
vací prostriedok.V žiadnom prípade nepoužívajte žieravé čistiace
prostriedky. Materiál produktu sa môže v
opačnom prípade poškodiť.Likvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov,

ktoré môžete likvidovať prostredníctvom
miestnych recyklačných stredísk.

Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného
produktu získate na Vašej správe obce alebo mesta.

Popis výrobku:
Súprava háčikov
Model č.: Z28421
Verzia: 05 / 2011

Stav informácií: 01 / 2011
Ident. číslo: Z28421012011-4

Izdelek ni priprava za plezanje ali igranje!
Zagotovite, da se osebe, še posebno otroci, na
izdelek ne postavljajo oz. se na izdelek ne na-
slanjajo. Posledica so lahko poškodbe in / ali
povzročitev škode.Pazite na to, da izdelek montirajo samo kom-
petentne osebe.kg

Zagotovite, da se kavljev ne obremeni

čez maksimalno dopustno obremenitev
(glejte poglavje „Tehnični podatki“).

Posledica so lahko poškodbe in / ali povzročitev
materialne škode.

 POZOR! NEVARNOST UDARA ELEK-

TRIČNEGA TOKA! Pred vrtanjem se pričajte,
da se na mestu vrtanja ne nahajajo vodniki.

 POZOR! ŠKODA ZARADI VODE! Pred

vrtanjem se pričajte, da se na mestu vrtanja ne
nahajajo cevi.MontažaPred montažo prekontrolirajte, ali je stena primerna
za pritrditev izdelka. Po potrebi se informirajte
pri strokovnjaku, kaj je potrebno upoštevati pri
pritrjevanju in ali so zraven dobavljeni zatiči

6

in vijaki

5a

&

5b

primerni za steno.

Opozorilo: Za montažo kavljev

1

,

2

,

3

,

4

potrebujete električni vrtalni stroj.

 POZOR! NEVARNOST POŠKODB! Upo-

števajte navodilo za uporabo vašega vrtalnega
stroja, da zagotovite varno delo.Izberite potreben kavelj

1

,

2

,

3

ali

4

in

ga montirajte skladno s sliko A.UporabaPred uporabo prekontrolirajte, ali je izdelek
stabilno pritrjen in da predmet za obešanje ni
težji od navedene maksimalne obremenitve.Čištění a údržbaZa čiščenje in nego uporabljajte suho krpo, ki
ne pušča vlaken.V primeru hude umazanije uporabljajte rahlo
navlaženo krpo, ki ne pušča vlaken, in blago
sredstvo za pomivanje posode.V žádném případě nepoužívejte žíravé čistící
prostředky. V opačném případě může dojít k
poškození materiálu výrobku.Odstranitev

Embalaža je sestavljena iz ekoloških

materialov, ki jih lahko odlagate na
lokalnim lokacijah za recikliranjem.

O možnostih odstranjevanja izrabljenih električnih
naprav vprašajte na vaši občinski ali mestni upravi.

Označení výrobku:
Komplet kavljev
Model č.:

Z28421

Verze:

05 / 2011

Stanje informacij: 01 / 2011
Ident. št.: Z28421012011-4

Sada hákůNávod

Před montáží se s výrobkem seznamte.

Přečtěte si proto pozorně následující
návod k montáži a bezpečnostní pokyny.

Používejte výrobek jen popsaným způsobem a na
uvedených místech. Tento návod si dobře uschovejte.
Při předání výrobku k němu současně připojte i
všechny jeho podklady.Použití k určenému účelu

Tento výrobek je určen k pověšení jízdních kol,
žebříků, zahradnického nářadí nebo podobných
předmětů. Smí se umístit jen v soukromých vnitřních
místnostech (jako např. sklep, garáž, místnost pro
kutily a podobných místnostech). Jiné než zde po-
psané použití či změna výrobku není přípustné a
může vést ke zraněním a / nebo k poškození výrobku.
Výrobce neručí za škody vzniklé způsobené jiným
použitím než použitím k popsanému účelu. Výrobek
není určen pro použití k podnikatelským účelům.Popis součástí

1

háky na stěnu (velikost XL)

2

háky na stěnu (velikost L)

3

hák na stěnu (velikost M)

4

hák na stěnu (velikost S)

5a

šroubů (29 mm)

5b

šroubů (35 mm)

6

hmoždíkůObsah dodávky

Bezprostředně po rozbalení zkontrolujte úplnost
dodávky a bezvadný stav výrobku a všech jeho čás-
tí. V žádném případě výrobek nesestavujte, není-li
obsah dodávky úplný.

2 x háky na stěnu (velikost XL)
2 x háky na stěnu (velikost L)
1 x hák na stěnu (velikost M)
1 x hák na stěnu (velikost S)
7 x šroubů (29 mm)
7 x šroubů (35 mm)
14 x hmoždíků
1 x montážní návodTechnické údaje

Rozměry:
háky na stěnu (velikost XL):

cca. 30 x 24,5 cm

háky na stěnu (velikost L):

cca. 21 x 19,5 cm

háky na stěnu (velikost M):

cca. 22 x 15 cm

háky na stěnu (velikost S):

cca. 14,5 x 11 cm

Max. zátěž:
háky na stěnu (velikost XL):

5 kg pro hák

háky na stěnu (velikost L):

5 kg pro hák

háky na stěnu (velikost M):

5 kg pro hák

háky na stěnu (velikost S):

5 kg pro hák

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI LASKAVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD

K OBSLUZE! NÁVOD K OBSLUZE LASKAVĚ

PEČLIVĚ USCHOVEJTE!VÝSTRAHA!

U MALÝCH

DĚTÍ A DĚTÍ OBECNĚ HROZÍ
NEBEZPEČNÍ OHROŽENÍ

ŽIVOTA A ÚRAZU! Nenechávejte děti nikdy
samotné s obalovým materiálem. Hrozí nebez-
pečí udušení. Děti držte mimo dosah výrobku.

 POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Během

montáže chraňte pracovní oblast před dětmi.
K rozsahu dodávky patří velký počet šroubů a
jiných drobných dílů. Tyto by mohly být při
spolknutí nebo inhalování životunebezpečné.

 POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Dbejte na

to, aby byly všechny díly správně smontovány
a nebyly poškozeny. Při nesprávné montáži
hrozí nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou
ovlivnit bezpečnost a funkci výrobku.

 POZOR! Nikdy nenechejte děti bez dozoru!

Výrobek není zařízení na šplhání nebo na hraní!
Zajistěte, aby osoby, zejména děti se na výro-
bek nepostavily, popř. se o něj neopíraly. Násled-
kem mohou být poranění a / nebo věcné škody.Dbejte na to, aby byl výrobek namontován jen
odborníky.kg

Zajistěte, aby nebyly háky na stěnu

zatíženy větší než přípustnou maxi-
mální zátěží (viz kapitolu „Technické

údaje“). Jinak mohou být následkem poranění
a / nebo věcné škody.

 POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRIC-

KÝM PROUDEM! Před vrtáním se ujistěte, že
se žádné vedení nenachází na místě vrtání.

 POZOR! ŠKODA VODOU! Před vrtáním se

ujistěte, že se žádné potrubí nenachází na místě
vrtání.MontážPřed montáží přezkoušejte, hodí-li se stěna
k umístění výrobku. Informujte se případně u
odborníka o tom, k čemu je třeba při umístění
přihlédnout a hodí-li se dodané hmoždíky

6

a

dodané šrouby

5a

&

5b

pro stěnu.

Upozornění: Pro montáž háků

1

,

2

,

3

,

4

potřebujete elektrickou vrtačku.

 POZOR! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! Použijte

k tomu návod k obsluze vaší vrtačky, abyste
zaručili bezpečnou práci.Vyberte potřebný hák

1

,

2

,

3

nebo

4

a

namontujte jej podle obr. A.PoužitíPřed použitím přezkoušejte, byl-li výrobek stabilně
umístěn a zavěšený předmět nebyl zatížen více
než je udaná zátěž.Čištění a údržbaK čistění a ošetřování používejte suchou tkaninu
bez nitek.Při silných znečištěních použijte mírně navlhče-
nou tkaninu bez nitek a mírný čisticí prostředek.V žádném případě nepoužívejte žíravé čistící
prostředky. V opačném případě může dojít k
poškození materiálu výrobku.Odstranění do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných

materiálů, které můžete jednoduše
zlikvidovat prostřednictvím místních
recyklačních středisek.

Informujte se o možnostech odstranění použitého
výrobku do odpadu u Vaší místní obecní nebo
městské správy.

Označení výrobku:
Sada háků
Model č.:

Z28421

Verze:

05 / 2011

Stav informací: 01 / 2011
Ident. č.: Z28421012011-4

Súprava háčikovÚvod

Pred montážou sa oboznámte s výrobkom.

Prečítajte si k tomu pozorne nasledujúci
montážny návod a bezpečnostné pokyny.

Používajte výrobok iba ako je uvedené v popise a
v uvedenom rozsahu použitia. Tento návod dobre
uschovajte. Ak výrobok dáte tretej osobe, odovzdajte
jej s ním i všetky podklady.Použitie podľa určenia

Tento výrobok je určený na vešanie bicyklov, rebríkov,
záhradného náradia alebo podobných predmetov.
Smie sa montovať len v súkromných vnútorných
priestoroch (napr. pivnica, garáž, dielňa alebo
podobná miestnosť). Iné využitie ako je uvedené
alebo zmena produktu sú neprípustné a môžu viesť
k zraneniu a / alebo poškodeniu výrobku. Výrobca
nezodpovedá za škody vzniknuté použitím výrobku,
ktoré je v rozpore s jeho účelom. Výrobok nie je
určený na podnikateľské účely.Popis častí

1

nástenné háky (veľkosť XL)

2

nástenné háky (veľkosť L)

3

nástenný hák (veľkosť M)

4

nástenný hák (veľkosť S)

5a

skrutiek (29 mm)

5b

skrutiek (35 mm)

6

hmoždiniekRozsah dodávky

Bezprostredne po rozbalení skontrolujte rozsah
dodávky čo sa týka kompletnosti i bezchybnosti
stavu výrobku a všetkých jeho častí. V žiadnom
prípade nepristupujte k montáži, ak je rozsah
dodávky neúplný.

2 x nástenné háky (veľkosť XL)
2 x nástenné háky (veľkosť L)
1 x nástenný hák (veľkosť M)
1 x nástenný hák (veľkosť S)
7 x skrutiek (29 mm)
7 x skrutiek (35 mm)
14 x hmoždiniek
1 x návod na montážTechnické údaje

Rozmery:
nástenný hák (veľkosť XL):

cca 30 x 24,5 cm

nástenný hák (veľkosť L):

cca 21 x 19,5 cm

nástenný hák (veľkosť M):

cca 22 x 15 cm

nástenný hák (veľkosť S):

cca 14,5 x 11 cm

Max. zaťaženie:
nástenný hák (veľkosť XL):

5 kg na hák

nástenný hák (veľkosť L):

5 kg na hák

nástenný hák (veľkosť M):

5 kg na hák

nástenný hák (veľkosť S):

5 kg na hák

Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA

MONTÁŽ! NÁVOD NA MONTÁŽ DÔKLADNE

USCHOVAJTE!VAROVANIE!

NEBEZPE-

ČENSTVO OHROZENIA ŽIVO-
TA A NEHODY PRE BATOĽATÁ

A

DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru

s baliacim materiálom. Vzniká nebezpečenstvo
zadusenia sa. Držte výrobok v bezpečnej
vzdialenosti od detí.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

Počas montáže zabráňte prístupu detí do pra-
covnej oblasti. Obsah zásielky tvorí množstvo
skrutiek a iných drobných súčiastok. Tie môžu
byť pri prehltnutí alebo vdýchnutí životu nebez-
pečné.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!

Zabezpečte, aby boli všetky časti namontované
nepoškodene a správne. Pri neodbornej montáži

SK

DE/AT/CH

DE/AT/CH

SK

CZ

CZ

SI

Haken-SetEinleitung

Machen Sie sich vor der Montage mit

dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu
aufmerksam die nachfolgende Montage-

anleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie
das Produkt nur wie beschrieben und für die ange-
gebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese
Anleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen
bei Weitergabe des Produktes an Dritte ebenfalls
mit aus.Bestimmungsgemäße

Verwendung

Dieses Produkt ist zum Aufhängen von Fahrrädern,
Leitern, Gartengeräten oder ähnlichen Objekten
vorgesehen. Es darf nur in privaten Innenräumen
angebracht werden (wie z.B. Keller, Garage, Hobby-
raum oder ähnlichen Räumen). Eine andere Verwen-
dung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung
des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verlet-
zungen und / oder Beschädigungen des Produktes
führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung
entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine
Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen
Einsatz bestimmt.Teilebeschreibung

1

Wandhaken (Größe XL)

2

Wandhaken (Größe L)

3

Wandhaken (Größe M)

4

Wandhaken (Größe S)

5a

Schraube (29 mm)

5b

Schraube (35 mm)

6

DübelLieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken
den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den
einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der
Lieferumfang nicht vollständig ist.

2 x Wandhaken (Größe XL)
2 x Wandhaken (Größe L)
1 x Wandhaken (Größe M)
1 x Wandhaken (Größe S)
7 x Schraube (29 mm)
7 x Schraube (35 mm)
14 x Dübel
1 x MontageanleitungTechnische Daten

Abmessungen:
Wandhaken (Größe XL): ca. 30 x 24,5 cm
Wandhaken (Größe L): ca. 21 x 19,5 cm
Wandhaken (Größe M): ca. 22 x 15 cm
Wandhaken (Größe S): ca. 14,5 x 11 cm

Max. Belastung:
Wandhaken (Größe XL): 5 kg pro Haken
Wandhaken (Größe L): 5 kg pro Haken
Wandhaken (Größe M): 5 kg pro Haken
Wandhaken (Größe S): 5 kg pro Haken

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE MONTAGE-

ANLEITUNG LESEN! MONTAGEANLEITUNG

BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!WARNUNG!

LEBENS- UND

UNFALLGEFAHR FÜR KLEIN-
KINDER UND KINDER! Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Ver-
packungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

 VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Halten Sie Kinder während der Montage des

Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang
enthält einige Schrauben und andere Kleinteile.
Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie
verschluckt oder eingeatmet werden.

 VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt
und sachgerecht montiert sind. Bei unsachge-
mäßer Montage besteht Verletzungsgefahr.
Beschädigte Teile können die Sicherheit und
Funktion beeinflussen.

 VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeauf-

sichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spiel-
gerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen,
insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen
oder daran hochziehen. Verletzungen und /
oder Sachschäden können die Folgen sein.Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von
fachkundigen Personen montiert wird.kg

Stellen Sie sicher, dass die Haken

nicht über die zulässige maximale
Belastung hinaus belastet werden

(siehe Kapitel „Technische Daten“). Verletzungen
und / oder Sachschäden können sonst die
Folgen sein.

VORSICHT! GEFAHR DES ELEKTRISCHEN

SCHLAGES! Vergewissern Sie sich vor dem
Bohren, dass sich keine Leitungen an der Bohr-
stelle befinden.

 VORSICHT! WASSERSCHADEN! Verge-

wissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine
Rohre an der Bohrstelle befinden.MontagePrüfen Sie vor der Montage, ob die Wand für
das Befestigen des Produkts geeignet ist.
Informieren Sie sich gegebenenfalls bei einem
Fachmann, was bei der Anbringung zu beachten
ist und ob die mitgelieferten Dübel

6

und die

Schrauben

5a

&

5b

für die Wand geeignet sind.

Hinweis: Für die Montage der Haken

1

,

2

,

3

,

4

benötigen Sie eine elektrische Bohr-

maschine.

 VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohr-
maschine hinzu, um ein sicheres Arbeiten zu

gewährleisten.Wählen Sie den benötigten Haken

1

,

2

,

3

oder

4

aus und montieren Sie ihn gemäß

Abbildung A.GebrauchPrüfen Sie vor der Benutzung, ob das Produkt
stabil angebracht wurde und der aufzuhängende
Gegenstand nicht schwerer ist als die angege-
bene maximale Belastung.Reinigung und PflegeVerwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein
trockenes, fusselfreies Tuch.Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen
ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch und
ein mildes Spülmittel.Verwenden Sie keinesfalls ätzende Reinigungs-
mittel. Andernfalls kann das Material des Pro-
duktes beschädigt werden.Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umwelt-

freundlichen Materialien. Entsorgen Sie
diese in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Produktbezeichnung:
Haken-Set
Modell-Nr.: Z28421
Version:

05 / 2011

Stand der Informationen: 01 / 2011
Ident-Nr.: Z28421012011-4

64624_ord_Haken-Set_LB4.indd 2

30.12.10 10:05

Advertising