Medicinskåp, Medicinskab – Ordex 103942-14-01 / Z31734B User Manual

Page 4

Advertising
background image

4

SE

Medicinskåp

Ändamålsenlig användning
Produkten är endast avsedd för privat bruk inomhus.

Säkerhetsinformation

FÖRVARA ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH

ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BEHOV!

VARNING!

LIVSFARA! Stäng alltid medi-

cinskåpet 4 och förvara nyckeln 3 utom räckhåll

för barn. Risk för livsfara!

VARNING!

LIVSFARA! Kontrollera att inga

dolda ström-, gas- eller vattenledningar ligger bakom

borrhålen innan hålen borras upp. Kontrollera

eventuellt väggen med strömprövare innan du borrar

i väggen.

J

3 kg

Belasta inte produkten över 3 kg per

förvaringsfack. Risk för personskador och/

eller materialskador.

Undvik materiella skador!

J

Kontrollera väggen innan produkten monteras så

att väggen är tillräckligt stabil för monteringen.

Rådfråga eventuellt behörig installatör.

J

Informera dig om lämpligt monteringsmaterial

för väggen innan väggmontering görs.

Monteringsmaterial för väggmontering i vanligt

murverk är bifogat.

Rengöring och skötsel

J

Använd en lätt fuktad, luddfri trasa för rengöring.

J

Rengör glasdörren med vanligt glasrengöringsmedel.

Följ tillverkarens anvisningar.

Källsortering
Källsorteras enligt lokala föreskrifter.

Avfallshantera förpackning
Släng allt förpackningsmaterial på en miljöstation.

DK

Medicinskab

Formålsbestemt anvendelse
Reolen er beregnet til privat anvendelse indendørs.

Sikkerhedsregler

ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ANDRE

DOKUMENTER BØR OPBEVARES TIL FREMTIDIG

BRUG!

ADVARSEL!

LIVSFARE! Lås altid medicin-

skabet 4 og opbevar nøglen 3 udenfor børns

rækkevidde. Ellers er der livsfare!

ADVARSEL!

LIVSFARE! Pas på ikke at støde på

strøm-, gas eller vandførende ledninger hvis De borer

i en væg. Eventuelt kan De scanne væggen med en

søger før De begynder at bore.

J

3 kg

Belast ikke produktet med mere end 3 kg

per hylde. Ellers truer fare for kvæstelser

og/eller fare for beskadi-gelse af produktet.

Undgå materielle skader!

J

Før montagen bør man sikre sig at væggen er duelig

til at fastgøre reolen til. Søg evt. vejledning hos en

specialist.

J

Sørg for at tilvejebringe egnet materiale til montage i

Deres væg. Der er vedlagt materiale til vægmontage

som er velegnet til almindeligt, fast murværk.

Rengøring og pleje

J

Brug en let fugtig, fnugfri klud til rengøringen.

J

Rens glasdøren med et almindelig glasrensemiddel.

Følg her producentens henvisninger.

Bortskaffelse
Bortskaffes i henhold til de kommunale bestemmelser.

Bortskaffelse af emballagen
Bring alle emballagematerialer til en miljøvenlig

bortskaffelse.

103942_CB3 manual.indd 4

7/4/2014 2:42:07 PM

Advertising