Ordex 102584-14-01 User Manual

Page 4

Advertising
background image

4

Textilgarderob

Ändamålsenlig användning

Denna produkt är ej lämplig för yrkesmässig användning.

Tekniska data

Max. belastning:

Klädstång: 20 kg

Övre hylla: 10 kg

Säkerhetsinformation

LIVSFARA OCH RISK FÖR OLYCKSFALL

FÖR SMÅBARN OCH BARN! Lämna aldrig barn utan
uppsikt med förpackningsmaterialet. Det finns risk för kvävning.

Håll barn borta från produkten.

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Säkerställ att alla delar
är oskadade och har monterats på ett fackmässigt sätt. Vid ej fackmässig
montering risk för personskador. Skadade delar kan påverka säkerhet
och funktion.

OBSERVERA! RISK FÖR ELSTÖTAR! Kontrollera att inga dolda
ledningar ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp.

OBSERVERA! VATTENSKADOR! Kontrollera att inga dolda rör
ligger bakom borrhålen innan hålen borras upp.

Vi rekommenderar att produkten monteras av en fackman.

Rengöring och skötsel

Använd torr luddfri duk för rengöring.

Avfallshantering

Förpackningen består av miljövänligt material som kan
avfallshanteras vid lokala återvinningsställen.

Information om möjligheterna för avfallshantering när det gäller kasserade
produkter erhåller du hos kommunen.

Tekstilklædeskab

Formålsbestemt anvendelse

Produktet må ikke anvendes til erhvervsmæssige formål.

Tekniske data

Maks. belastning: tøjstang: 20 kg

Øvre hylde: 10 kg

Sikkerhedsregler

LIVSFARE OG FARE FOR ULYKKER

FOR SMÅ BØRN OG BØRN! Lad aldrig børn lege med
emballagen uden voksent opsyn. Der er fare for kvælning.

Hold børn borte fra produktet.

FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER! Kontroller at alle dele
er ubeskadigede og monteret korrekt. Ved uhensigtsmæssig montering
er der fare for personskader. Beskadigede dele kan have indflydelse på
sikkerheden og funktionen.

OBS! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Forvis Dem, inden De borer,
om, at der ikke befinder sig ledninger på borestedet.

OBS! VANDSKADE! Forvis Dem, inden De borer, om, at der ikke
befinder sig rør på borestedet.

Det anbefales, at produktet opstilles af en fagkyndig person.

Rengøring og pleje

Til rengøring benyttes der en tør klud der ikke fnugger.

Bortskaffelse

Emballagen består af miljøvenlige materialer der kan bortskaffes
over genbrugsstationen.

Du kan høre mere om mulighederne for bortskaffelse af et udtjent produkt
ved at henvende dig til din kommune eller din bys forvaltning.

Advertising