Ordex 102584-14-01 User Manual

Page 3

Advertising
background image

3

Fabric Wardrobe

Intended use

This product is not intended for commercial use.

Technical data

Max. load:

Clothes rail: 20 kg
Top shelf: 10 kg

Safety information

RISK OF LIFE AND ACCIDENTS

IN INFANTS AND CHILDREN! Never leave children
unattended with the packaging material. Risk of suffocation.

Keep children away from the product.

CAUTION! RISK OF INJURY! Ensure all parts are undamaged
and correctly assembled. Incorrect assembly poses the risk of injury.
Damaged parts may affect safety and function.

CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK! Before installation
please ensure that there are no concealed wiring where you are intending
to drill.

CAUTION! WATER DAMAGE! Before installation please ensure that
there are no concealed water pipes where you are intending to drill.

It is recommended that this article is assembled by a competent person.

Cleaning and Care

Use a dry, non-fluffing cloth for cleaning and care of the product.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you
may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose
of your worn-out product.

Szafa tekstylna na ubrania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Dane techniczne

Maks. obciążenie: drążek na ubrania: 20 kg

gόrna pόłka: 10 kg

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU

I UTRATY ŻYCIA PRZEZ MAŁE DZIECI! W żadnym
wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu

opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt przechowywać z
dala od dzieci.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA SIĘ! Należy
upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały
zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpieczeń-
stwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie na
bezpieczeństwo i funkcję produktu.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM!
Przed wywiercaniem dziur należy się upewnić, że
w obrębie tego miejsca nie znajdują się żadne przewody elektryczne.

OSTROŻNIE! SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ! Przed
wywiercaniem dziur należy się upewnić, że w obrębie tego miejsca nie
znajdują się żadne rury.

Zaleca się zlecenie montażu produktu osobie posiadającej odpowiednią

wiedzę fachową.

Czyszczenie i pielęgnacja

Do czyszczenia i pielęgnacji używaj suchej, niepozostawiającej nitek ścierki.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla
środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów
recyklingu.

Informacje dotyczące możliwości usunięcia zużytego produktu otrzymają
Państwo w swoim zarządzie miasta lub gminy.

Advertising