Ordex 102584-14-01 User Manual

Page 5

Advertising
background image

5

Textilní šatník

Použití k určenému účelu

Výrobek není určen pro použití k podnikatelským účelům.

Technické údaje

Max. zátěž:

tyč na šaty: 20 kg

horní odkládací deska: 10 kg

Bezpečnostní pokyny

U MALÝCH DĚTÍ A DĚTÍ OBECNĚ

HROZÍ NEBEZPEČNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU!
Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem.

Hrozí nebezpečí udušení. Děti držte mimo dosah výrobku.

POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Dbejte na to, aby byly všechny díly
správně smontovány a nebyly poškozeny. Při nesprávné montáži hrozí
nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost a funkci
výrobku.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před
vrtáním se ujistěte, že se žádné vedení nenachází na místě vrtání.

POZOR! ŠKODA VODOU! Před vrtáním se ujistěte, že se žádné
potrubí nenachází na místě vrtání.

Doporučujeme nechat montáž výrobku provést odborníkem.

Čištění a údržba

K čistění a ošetřování používejte suchou tkaninu bez nitek.

Likvidace do odpadu

Obal se skládá z ekologicky vhodných materiálů, které můžete
jednoduše zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních středisek.

O možnostech likviace odpadu se můžete informovat u Vaší obecní nebo
městské zprávy.

Šatník

Použitie podľa určenia

Výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Technické údaje

Max. zaťaženie:

Tyč na šaty: 20 kg

Horná polica: 10 kg

Bezpečnostné pokyny

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA

ŽIVOTA A NEHODY PRE BATOĽATÁ A DETI! Nikdy
nenechávajte deti bez dozoru s baliacim materiálom. Vzniká

nebezpečenstvo zadusenia sa. Držte výrobok v bezpečnej vzdialenosti
od detí.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabezpečte, aby boli
všetky časti namontované nepoškodene a správne. Pri neodbornej montáži
vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Poškodené časti môžu ovplyvniť
bezpečnosť a funkčnosť.

POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Pred vŕtaním sa uistite, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne
elektrické vedenia.

POZOR! ŠKODY SPOSÔBENÉ VODOU! Pred vŕtaním sa uistite,
že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry.

Montáž výrobku odporúčame nechať vykonať odborníkovi.

Čistenie a údržba

Na čistenie a údržbu používajte suchú handričku bez chlpov.

Likvidácia

Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete likvidovať
prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk.

O možnostiach ohľadom odstránenia opotrebovaného výrobku sa dozviete
na vašej verejnej alebo štátnej správe.

Advertising