ZANKER KBT 23001 SB User Manual

Page 3

Advertising
background image

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (net-
snoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te

voorkomen uitsluitend worden vervangen door een er-
kende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhouds-
personeel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platge-

drukt of beschadigd wordt door de achterkant
van het apparaat. Een platgedrukte of bescha-
digde stekker kan oververhit raken en brand
veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het ap-

paraat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.
5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het

stopcontact. Dan bestaat er een risico op een
elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het

afdekkapje (indien van toepassing) van het
lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het ap-

paraat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet

aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid
beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zon-

licht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speci-

aal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik
in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet ge-
schikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in

het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het

apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtope-

ning in de achterwand (Als het apparaat vorstvrij is).

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden in-

gevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de

aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen

van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot

het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende
aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dran-

ken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles
die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebren-
gen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze

rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd wor-
den.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het

stopcontact voordat u onderhoudshandelingen ver-
richt.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voor-

werpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het

apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schra-
per.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op

dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als
de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.

Installatie

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen
de instructies in de desbetreffende paragrafen
nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigin-

gen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het bescha-
digd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk
bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft.
Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het

apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de
compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te

zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om vol-
doende ventilatie te verkrijgen de instructies met be-
trekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur ge-

plaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete
onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt
kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoe-

stellen geplaatst worden.

3

Advertising