Ordex Z29776 User Manual

Page 11

Advertising
background image

13

SK

Úvod / Bezpečnostné pokyny / Montáž / Čistenie a údržba

ŠatníkÚvod

Pred montážou sa oboznámte s výrobkom. Prečítajte si k tomu

pozorne nasledujúci montážny návod a bezpečnostné pokyny.
Používajte výrobok iba ako je uvedené v popise a v uvedenom

rozsahu použitia. Tento návod dobre uschovajte. Ak výrobok dáte tretej osobe,
odovzdajte jej s ním i všetky podklady.Použitie podľa určenia

Tento výrobok je vhodný na odkladanie šiat a iných predmetov v suchých
interiéroch. Iné využitie ako je uvedené alebo zmena produktu sú neprípustné
a môžu viesť k zraneniu a / alebo poškodeniu výrobku. Výrobca nezodpovedá
za škody vzniknuté použitím výrobku, ktoré je v rozpore s jeho účelom. Výrobok
nie je určený na podnikateľské účely.Popis častí

A

Spojovací diel, horný a dolný

B

Spojovací diel, stredný

C

Horizontálna spojovacia tyč (cca ø 1,6 x 73,5 cm)

D

Vertikálna spojovacia tyč (cca ø 1,6 x 32,4 cm)

E

Vertikálna spojovacia tyč, dolná (cca ø 1,6 x 67 cm)

F

Vertikálna spojovacia tyč, horná, s otvorom (cca ø 1,6 x 67 cm)

G

Vertikálna spojovacia tyč, horná (cca ø 1,6 x 67 cm)

H

Upevňovacia tyč (cca ø 1,6 x 45 cm)

I

Tyč na šaty (cca ø 1,9 x 73,5 cm)

J

Skrutka (M6 x 26 mm)

K

Podložka pod skrutku

L

Kryt

M

Odkladacia polica

N

Skrutka s krížovou drážkou

O

Hmoždinka

P

Podpera na policuRozsah dodávky

Bezprostredne po rozbalení skontrolujte rozsah dodávky čo sa týka komplet-
nosti i bezchybnosti stavu výrobku a všetkých jeho častí. V žiadnom prípade
nepristupujte k montáži, ak je rozsah dodávky neúplný.

4 x Spojovací diel, horný a dolný
2 x Spojovací diel, stredný
8 x Horizontálna spojovacia tyč (cca ø 1,6 x 73,5 cm)
4 x Vertikálna spojovacia tyč (cca ø 1,6 x 32,4 cm)
4 x Vertikálna spojovacia tyč, dolná (cca ø 1,6 x 67 cm)
2 x Vertikálna spojovacia tyč, horná, s otvorom (cca ø 1,6 x 67 cm)
2 x Vertikálna spojovacia tyč, horná (cca ø 1,6 x 67 cm)
2 x Upevňovacia tyč (cca ø 1,6 x 45 cm)
1 x Tyč na šaty (cca ø 1,9 x 73,5 cm)
4 x Skrutka (M6 x 26 mm)
4 x Podložka pod skrutku
1 x Kryt
3 x Odkladacia polica
2 x Skrutka s krížovou drážkou
2 x Hmoždinka
2 x Podpera na policu
1 x Návod na montážTechnické údaje

Rozmery:

cca 75 x 170 x 50 cm (Š x V x H)

Materiál:

rám skrine: kov

kryt:

rúno

Max. zaťaženie:

Tyč na šaty: 10 kg

Horná polica: 8 kg

Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA MONTÁŽ! NÁVOD NA

MONTÁŽ DÔKLADNE USCHOVAJTE!VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA

ŽIVOTA A NEHODY PRE BATOĽATÁ A DETI! Nikdy
nenechávajte deti bez dozoru s baliacim materiálom. Vzniká

nebezpečenstvo zadusenia sa. Držte výrobok v bezpečnej vzdialenosti
od detí.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabezpečte, aby boli

všetky časti namontované nepoškodene a správne. Pri neodbornej montáži
vzniká nebezpečenstvo poranenia sa. Poškodené časti môžu ovplyvniť
bezpečnosť a funkčnosť.

 POZOR! Nenechávajte deti bez dozoru! Výrobok nie je určený na

lezenie alebo na hranie! Zabezpečte, aby osoby, predovšetkým deti,
nestúpali na výrobok alebo po ňom neliezli. Výrobok sa môže prevrátiť.
Dôsledkom môžu byť poranenia a / alebo vecné škody.Zabezpečte, aby výrobok stál na pevnom, rovnom podklade. V opačnom
prípade môže dôjsť k poraneniam a / alebo k vzniku vecných škôd.POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Výrobok

neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa.Výrobok držte mimo dosahu vody a vlhka. Inak môže dôjsť k vzniku
vecných škôd.Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Farby môžu vyblednúť.Výrobok zaťažujte rovnomerne tak, aby sa nemohol prevrátiť.Na výrobok zhora nevyvíjajte žiaden tlak, ani ho nezaťažujte. Dbajte na
rovnomerné rozloženie závaže na tyči a na polici na šaty.Zabezpečte, aby boli tyč na šaty zaťažené do max.10 kg a horná
odkladacia polica do max. 8 kg. V opačnom prípade môže výrobok
spadnúť. V dôsledku toho môže dôjsť k poraneniam alebo vecným škodám.Na spodnú stranu krytu nevešajte žiadne predmety. Kryt by sa mohol
poškodiť.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Šatník v žiadnom

prípade nepoužívajte vtedy, ak je poškodený.

 POZOR! NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Pred vŕtaním sa uistite, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne
elektrické vedenia.

 POZOR! ŠKODY SPOSÔBENÉ VODOU! Pred vŕtaním sa uistite,

že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry.Dbajte na to, aby šatník montovali iba osoby s odbornými znalosťami.Zabezpečte, aby boli všetky spoje navzájom pevne spojené a skontrolujte
stabilitu všetkých spojov.MontážŠatník zmontujte podľa obrázkov 1 - 5.Čistenie a údržbaNa čistenie a údržbu používajte suchú handričku bez chlpov.Pri hrubších nečistotách použite jemne navlhčenú handričku, príp. jemný
prostriedok na umývanie.V žiadnom prípade nepoužívajte žieravé čistiace prostriedky. Materiál
produktu sa môže v opačnom prípade poškodiť.

B&RQWHQWB/%LQGGAdvertising