Iktiga säkerhetsanvisningar, Läs denna användarhandbok – Bose SoundDock User Manual

Page 62

Advertising
background image

English

Deutsch

Fran•ais

Dansk

Espa–ol

Italiano

Svenska

Nederlands

2

V

IKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs denna användarhandbok

Ta dig tid att göra som det står i användarhandboken. Här får du hjälp med att installera, använda produkten och utnyttja de
avancerade funktionerna på ett säkert sätt. Spara användarhandboken för framtida bruk.

Varning!

Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller fukt.

Varning!

Produkten ska inte utsättas för dropp, stänk eller föremål som är fyllda med vatten, vaser bör exempelvis inte placeras på

produkten. I likhet med andra elektroniska produkter får det inte komma in någon flytande vätska i dem. Vätskor kan orsaka fel och/
eller brand.

Blixtsymbolen med pilhuvudet i en likbent triangel uppmärksammar användaren på att det i systemet finns oisolerad
farlig spänning som kan vara tillräckligt stark för att orsaka elektriska stötar.

Utropstecknet i den likbenta triangeln är avsett att uppmärksamma dig på att det finns viktiga användar- och
underhållsanvisningar i handboken.

Varning!

Öppen eld, som tända stearinljus, ska inte placeras på apparaten.

Obs!

Produktetiketten sitter på produktens undersida.

Denna produkt ska endast användas tillsammans med den medföljande nätadaptern. När huvuduttaget används för
frånkoppling, måste frånkopplingen bestå av en fungerande enhet.

Den här produkten är avsedd för inomhusbruk. Den är varken utformad eller testad för användning utomhus, i nöjesfordon eller i
marina miljöer.

Varning!

Se till att barn inte kommer i närheten av fjärrkontrollens batteri. Det kan fatta eld eller orsaka frätande sår om det hanteras

fel. Det får inte laddas om, demonteras, hettas upp till 100 ºC eller kastas i elden. Kassera gamla batterier omedelbart. Ersätt gamla
batterier med nya av rätt typ och modellnummer.

Varning!

Det kan finnas en risk att batteriet exploderar om det sätts i på ett felaktigt sätt. Använd endast

batterier från Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba eller Shun Wo CR2032 eller DL2032 3-volts
litiumbatteri.

Deponera gamla batterier enligt lokala föreskrifter. Kasta dem inte i elden.

Den här produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och i lågspänningsdirektivet 73/23/EEC.En fullständig försäkran om EU-överensstämmelse finns på webbplatsen www.bose.com.


)|U6RXQG'RFNŒV\VWHPHWNUlYVHQL3RG

®

HQKHWPHGGRFNQLQJVDQVOXWQLQJL3RGLQJnUHM6RXQG'RFNlUHWWYDUXPlUNHVRPWLOOK|U%RVH&RUSRUDWLRQL3RGlUHWWUHJLVWUHUDWYDUXPlUNHRFKL3RGPLQLlUHWWYDUXPlUNHVRPWLOOK|U$SSOH&RPSXWHU,QF$OODDQGUDUHJLVWUHUDGHYDUXPlUNHQRFKYDUXPlUNHQ
WLOOK|U%RVH&RUSRUDWLRQ0HGHQVDPUlWW

$0B6RXQG'RFN2*/ERRN3DJH7KXUVGD\0DUFK30

Advertising