Опис деталей приладу – Binatone HR-09 User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

УКРА¯НСЬКА

призвести до ураження електричним струмом.

Не використовуйте цей прилад поблизу ванни,
раковини або ³нших ºìíîñòåé, заповнених
р³диною.
Для додаткового захисту доц³льно установити
пристр³й захисного вимикання (ПЗВ) ³з
ном³нальним струмом спрацьовування, що не
ïåðåâèùóº 30 мА, у мережу електричного
живлення ванно¿ к³мнати. Зверн³ться за порадою
до фах³вця.
Якщо ви êîðèñòóºòåñü приладом у ванн³й к³мнат³,
вимикайте його з мереж³ п³сля використання.
Н³коли не нагр³вайте б³гуд³ в сумочц³. Завжди
виймайте прилад перед тим, як ув³мкнути
п³дставку до електрично¿ мереж³.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ

ПРИЛАДУ

Малюнок А:
1. П³дставка для б³гуд³
2. Б³гуд³ (8 штук 2-х р³зних д³аметр³в)
3. 8 затискач³в - краб³к³в
4. Сумочка

Advertising