Здьзхц ецкх икцсйлнйкйьзйлна – Samsung SC7840 User Manual

Page 2

Advertising
background image

RU-1

ЗДЬзхЦ еЦкх икЦСйлнйкйЬзйлна

1. ЗМЛП‡ЪВО¸МУ ФУ˜ЪЛЪВ ‚ТВ ЛМТЪÛ͈ËË. иВК‰В, ˜ВП ‚НО˛˜‡Ъ¸ Ф˚ОВТУТ, Ы·В‰ЛЪВТ¸ ‚

ЪУП, ˜ЪУ М‡ФflÊÂÌË ТВЪЛ ФВВПВММУ„У ЪУН‡ ‚ ‚‡¯ВП ‰УПВ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЫВЪ
М‡ФflÊÂÌ˲ ÔËÚ‡ÌËfl, ЫН‡Б‡ММУПЫ М‡ Ъ‡·ОЛ˜НВ, ‡ТФУОУКВММУИ М‡ ‰МЛ˘В Ф˚ОВТУТ‡.

2. икЦСмикЦЬСЦзаЦ : зВ ФУО¸БЫИЪВТ¸ Ф˚ОВТУТУП ‰Оfl ˜ЛТЪНЛ ПУН˚ı НУ‚У‚ ЛОЛ

ФУОУ‚. зВ ‚Т‡Т˚‚‡ИЪВ Ф˚ОВТУТУП ‚У‰Ы .

3. зВУ·ıУ‰ЛПУ ·˚Ъ¸ УТУ·ВММУ ‚МЛП‡ЪВО¸М˚ПЛ, ВТОЛ Ф˚ОВТУТУП ФУО¸БЫ˛ÚÒfl ‰ВЪЛ ЛОЛ

УМ ЛТФУО¸ÁÛÂÚÒfl ‚·ОЛБЛ УЪ ‰ВЪВИ. зВ ФУБ‚ÓÎflÈÚ ‰ÂÚflÏ ЛТФУО¸БУ‚‡Ъ¸ Ф˚ОВТУТ ‚
Н‡˜ВТЪ‚В Л„Ы¯НЛ. зЛНУ„‰‡ МВ УТЪ‡‚ÎflÈÚ ·ВБ ФЛТПУЪ‡ ‡·УЪ‡˛˘ЛИ Ф˚ОВТУТ.
аТФУО¸БЫИЪВ Ф˚ОВТУТ ЪУО¸НУ ФУ М‡БМ‡˜ВМЛ˛, Н‡Н УФЛТ‡МУ ‚ ‰‡ММУИ аМТЪÛ͈ËË ФУ
˝НТФОЫ‡Ъ‡ˆЛЛ.

4. зВ ФУО¸БЫИЪВТ¸ Ф˚ОВТУТУП, ВТОЛ ‚ МВ„У МВ ‚ТЪ‡‚ОВМ ПВ¯УН ‰Оfl Т·У‡ Ф˚ОЛ

(Ф˚ОВТ·УМЛН). уЪУ·˚ ФУ‰‰ВКЛ‚‡Ъ¸ ˝ЩЩВНЪЛ‚МУТЪ¸ ‡·УЪ˚ Ф˚ОВТУТ‡, УФУÓÊÌflÈÚÂ
Ф˚ОВТ·УМЛН ‰У ЪУ„У, Н‡Н УМ ФВÂÔÓÎÌËÚÒfl.

5. зВ ЛТФУО¸БЫИЪВ Ф˚ОВТУТ ‰Оfl ЪУ„У, ˜ЪУ·˚ ‚Т‡Т˚‚‡Ъ¸ ‚МЫЪ¸ „Уfl˘ЛВ ТФЛ˜НЛ, ЪОВ˛˘ЛВ

Ы„УО¸НЛ ЛОЛ УНЫНЛ ТЛ„‡ВЪ. СВКЛЪВ Ф˚ОВТУТ ФУ‰‡О¸¯В УЪ ÍÛıÓÌÌ˚ı ФОЛЪ, ФВ˜ВИ
ЛОЛ ‰Ы„Лı ЛТЪУ˜МЛНУ‚ ЪВФО‡. нВФОУ ПУКВЪ ФЛ‚ВТЪЛ Н ‰ВЩУП‡ˆЛЛ ЛОЛ ЛБПВМВМЛ˛
ˆ‚ВЪ‡ ФО‡ТЪЛНУ‚˚ı ‰ВЪ‡ОВИ Ф˚ОВТУТ‡.

6. аБ·В„‡ИЪВ ‚Т‡Т˚‚‡ÌËfl ‚ Ф˚ОВТУТ Ъ‚В‰˚ı Л УТЪ˚ı ФВ‰ПВЪУ‚, Ъ‡Н Н‡Н УМЛ ПУ„ЫЪ

ФУ‚В‰ЛЪ¸ ‰ВЪ‡ОЛ Ф˚ОВТУТ‡. зВ М‡ТЪЫФ‡ИЪВ М‡ ¯О‡М„ Ф˚ОВТУТ‡. зВ НО‡‰ЛЪВ М‡ ¯О‡М„
ÚflÊÂÎ˚В ФВ‰ПВЪ˚. зВ ·ОУНЛЫИЪВ ‚Т‡Т˚‚‡˛˘ВВ Л ‚˚ФЫТНМУВ УЪ‚ВÒÚËfl Ф˚ОВТУТ‡.

7. иВВ‰ ЪВП, Н‡Н УЪТУВ‰ËÌflÚ¸ Ф˚ОВТУТ УЪ ТВЪВ‚УИ УБВЪНЛ, ‚˚НО˛˜ЛЪВ В„У ФЛ

ФУПУ˘Л ‚˚НО˛˜‡ÚÂÎfl М‡ НУФЫТВ Ф˚ОВТУТ‡. ЗТВ„‰‡ УЪТУВ‰ËÌflÈÚ ТВЪВ‚УИ ¯МЫ УЪ
УБВЪНЛ ФВВ‰ Б‡ПВМУИ ПВ¯Н‡ ‰Оfl Т·У‡ Ф˚ОЛ ЛОЛ УФУÓÊÌÂÌËfl Ф˚ОВТ·УМЛН‡.
уЪУ·˚ МВ ФУ‚В‰ЛЪ¸ ТВЪВ‚УИ ¯МЫ, ФЛ УЪТУВ‰ЛМВМЛЛ В„У УЪ УБВЪНЛ ·ВЛЪВТ¸ Б‡
¯ЪВФТВО¸МЫ˛ ‚ЛОНЫ, ‡ МВ Б‡ Т‡П ¯МЫ.

8. С‡ММ˚И ˝ОВНЪЛ˜ВТНЛИ ФЛ·У МВ ФВ‰М‡БМ‡˜ВМ ‰Оfl ЛТФУО¸БУ‚ ‰ВЪ¸ПЛ ·ВБ

М‡‰ОВК‡˘В„У М‡‰БУ‡ ‚БУТО˚ПЛ, ‰Оfl У·ВТФВ˜ÂÌËfl ·ВБУФ‡ТМУ„У ЛТФУО¸БУ‚‡ÌËfl.

9. иВВ‰ ˜ЛТЪНУИ Л У·ТОЫКЛ‚‡МЛВП Ф˚ОВТУТ‡ МВУ·ıУ‰ЛПУ УЪТУВ‰ЛМЛЪ¸ В„У УЪ ТВЪВ‚УИ

УБВЪНЛ.

10. зВ ВНУПВМ‰ÛÂÚÒfl ФУ‰ТУВ‰ËÌflÚ¸ Ф˚ОВТУТ Н ТВЪЛ ФВВПВММУ„У ЪУН‡ ˜ВВБ

Ы‰ОЛМЛЪВО¸М˚И ¯МЫ.

11. ЦТОЛ ‚‡¯ Ф˚ОВТУТ МВ ‡·УЪ‡ВЪ М‡‰ОВК‡˘ЛП У·‡БУП, ‚˚НО˛˜ЛЪВ В„У, УЪТУВ‰ЛМЛЪВ

УЪ ТВЪЛ ФВВПВММУ„У ЪУН‡ Л У·‡ЪЛЪВТ¸ ‚ ЫФУОМУПУ˜ВММ˚И ТВ‚ЛТМ˚И ˆÂÌÚ.

12. Ç ˆÂÎflı ·ВБУФ‡ТМУТЪЛ, Б‡ПВМЫ ФУ‚ВК‰ВММУ„У ТВЪВ‚У„У ¯МЫ‡ ПУ„ЫЪ ФУЛБ‚У‰ЛЪ¸

ЪУО¸НУ ФВ‰ТЪ‡‚ЛЪВО¸ ЩЛП˚-Ф˚ОВТУТ‡ ЛОЛ Н‚‡ÎËÙˈËУ‚‡ММ˚И ÒÔˆˇОЛТЪ ФУ
ÚÂıÌ˘ВТНУПЫ У·ТОЫКЛ‚‡МЛ˛.

13. зВ ФВВМУТЛЪВ Ф˚ОВТУТ, ‰ВК‡ В„У Б‡ ¯О‡М„.

аТФУО¸БЫИЪВ ФЛ ФВВМУТНВ ЛПВ˛˘Ы˛Тfl М‡ Ф˚ОВТУТВ ÛÍÓflÚÍÛ.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:54 PM Page 2

Advertising
This manual is related to the following products: