Putekπusìcîjs, Lietošanas pamåc±ba – Samsung SC7840 User Manual

Page 45

Advertising
background image

LIETOŠANAS PAMÅC±BA

PUTEKπUSÌCîJS

❈ Pirms š¥s iekÇrtas lietošanas rp¥gi izlas¥t pamÇc¥bu.
❈ Lietošanai tikai telpÇs.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 45

Advertising
This manual is related to the following products: