5 gr±das piederumu lietošana – Samsung SC7840 User Manual

Page 49

Advertising
background image

LV-4

- VieglÇkai t¥r¥šanai atvienot

caursp¥d¥go ru∫∫a pÇrsegu.

- VieglÇkai t¥r¥šanai atvienot caursp¥d¥go ru∫∫a pÇrsegu.

- Caursp¥d¥gÇ caurule

Neapsegtas gr¥das

Putek∫u t¥r¥šana

Polsterïjums

2-5 GR±DAS PIEDERUMU LIETOŠANA

PaklÇji

Spraugu t¥r¥tÇjs

Variants

Variants

Variants

- Ar šÞïrïm pÇrgrieziet

mÇdjdz¥vnieku spalvas,
kas aptinušÇs ap suku.

Variants

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 49

Advertising
This manual is related to the following products: