Indikacinñs šviesos (maišelið tipui) – Samsung SC7840 User Manual

Page 39

Advertising
background image

LT-5

3-1 DULKÐ MAIŠELIO KEITIMAS

1

3

4

2

5

PASIRENKAMAS VARIANTAS

• MEDŽIAGINIAMS MAIŠELIAMS

Panaudojus, jei medžiaginis maišelis yra pilnas dulkið, reikia j∞ išvalyti ir galima nau
doti daug kartð.

PASTABA:

Øsitikinkite, kad kartu su dulkið maišeliu neišmetate dulkið maišelio laikiklio.

PASTABA:

Pripildytà dulkið maišel∞ galima uždaryti nuo lipnios juostelòs nuòmus
popierið ir jà užklijavus ant skylòs.

support-filter

support-filter

3

INDIKACINñS ŠVIESOS (MAIŠELIÐ TIPUI)

PASTABA :

Galios lemputò ∞jungta

Siurblio galios režimas yra taikomas
Palaikomasis filtras

1) Korpusinis galios lygio reguliatorius

Kuomet ∞sijungia indikacinò šviesa,
prašome pakeisti DULKIÐ MAIŠELØ
(3-1)taip, kaip tai nurodyta sekanãioje
iliustracijoje.

2) Distancinis galios lygio reguliatorius

Kuomet ∞sijungia indikacinò šviesa,
prašome pakeisti DULKIÐ MAIŠELØ
(3-1)taip, kaip tai nurodyta sekanãioje
iliustracijoje.

Galios lemputò ∞jungta

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 39

Advertising
This manual is related to the following products: